close

Endringer i offentlig tjenestepensjon

Lovendringer i offentlig tjenestepensjon er allerede vedtatt for ny samordning og levealdersjustering. Lovvedtak om ny påslagsordning i offentlig sektor ble vedtatt i juni 2019. Vi har ferdigstilt et beregningsverktøy som vil vise de ulike effektene for henholdsvis sponsor og pensjonskasse.

Det forventes at disse regelendringene vil kunne slå kraftig ut på de
pensjonsforpliktelser som beregnes.

Gablers erfaring med beregning av pensjon for medlemmene i bruttoordningen viser ofte store reduksjoner i beregnet ytelse, som da medfører lavere pensjonsforpliktelse og betydelig frigjøring av reserver.


Samtidig vil innføring av påslagsordning, og eventuell ny AFP, kunne gi en økt forpliktelse. Det er viktig med økonomisk forutsigbarhet i pensjonskassen, og for sponsor av pensjonskassen.

Vår anbefaling er at det gjøres en analyse av disse effektene når regelverket vedtas, slik at pensjonskassen og sponsor opplever størst mulig forutsigbarhet i driften.

Foto: Morten Wanvik.

Nytt verktøy for å beregne effektene

Vi har ferdigstilt et beregningsverktøy som vil vise de ulike effektene for henholdsvis sponsor og pensjonskasse. Beregningene oppsummeres i en analyserapport som vi har bygget opp.

Hva er besluttet og hva gjenstår?

Analysen vi har bygget opp tar for seg de nye samordningsreglene og ny offentlig tjenestepensjon for ansatte født i 1963 og senere. Vi ser på dagens situasjon, og gjennomgår årlig innbetaling, resultatanalyse, status regnskapsmessige forpliktelser, samt foretar stresstest.

Hva blir konsekvensene?

Videre ser vi på konsekvensene for de ansatte, og gjør vurderinger rundt ny offentlig AFP. Hva må sponsor vurdere når det gjelder premie, pensjonsforpliktelser og regnskapsmessige effekter? Til sist ser vi på konsekvensene for pensjonskassen ved stresstest, før oppsummering av de viktigste punktene.

Publisert: 10. mai 2019