Vy Buss Pensjonskasse

Vy Buss Pensjonskasse

Vy Buss Pensjonskasse (tidligere Nettbuss pensjonskasse) har i overkant av 2 250 rettighetshavere, hvorav om lag 50 er yrkesaktive.

Pensjonskassen leverer ytelsesbaserte tjenestepensjonsordninger til Vy buss AS og tilknyttede konsernselskaper. Pensjonsordningene omfatter ulike pensjonsplaner innen både offentlig og privat tjenestepensjon, samt fripoliser. Pensjonskassen er lukket for opptak av nye medlemmer.

Pensjonskassen har ingen ansatte. Daglig leder er innleid fra Gabler AS. Styret i pensjonskassen består av fem medlemmer, hvorav en er valgt av medlemmene.

 

På denne websiden kan du logge inn med BankID for å søke om pensjon. Du kan også logge inn og finne informasjon om din pensjon.

Her finner du også hovedtrekkene ved pensjonsordningen din.

Vy Buss Pensjonskasse legger vekt på å sikre personvernet til sine medlemmer. Les mer i vår personvernerklæring.

Din pensjon

Pensjon fra Pensjonskassen er et viktig bidrag til din økonomi den dagen du slutter å jobbe, eller dersom noe uventet inntreffer. Her kan du lese mer om dine pensjoner gjennom pensjonskassen og hvordan du søker om pensjon.

Les om Avtalefestet pensjon (AFP)

Les om alderspensjon fra pensjonskassen

Når kan jeg ta ut pensjon?

Logg inn i medlemsportalen for å se ditt medlemsskap i ytelsesordningen i pensjonskassen og for å sende inn elektronisk søknad om alderspensjon fra pensjonskassen.  Her kan du også beregne ulike alternativer for uttak av din pensjon fra pensjonskassen i medlemsportalen.

Gå til medlemsportal Last ned søknadsskjema AFP Last ned søknadsskjema alderspensjon

Dersom du er syk utover sykepengeperioden på 1 år, kan du ha rett til ytelser fra pensjonskassen. Det skal normalt løpe en tilsvarende ytelse fra folketrygden for at du skal ha rett til ytelse fra pensjonskassen. Midlertidig uførepensjon gis vanligvis sammen med arbeidsavklaringspenger (AAP) fra NAV. Nedre grense for uføregrad i pensjonskassen er 20 prosent. Varig uførepensjon tilstås ordinært bare om du får innvilget uføretrygd fra NAV. Ved beregning av uførepensjon får du medregnet tjenestetid som om du er frisk og står i stilling til aldersgrensen, begrenset oppad til 67 år.

Logg inn i medlemsportalen for å se ditt medlemsskap i ytelsesordningen i pensjonskassen og for å sende inn elektronisk søknad om uførepensjon.

 

Gå til medlemsportal Last ned søknadsskjema PDF

Etterlatte etter deg som har medlemskap i Vy Buss Pensjonskasse kan ha rett til pensjon når du faller fra. Tidligere medlemmers etterlatte kan også ha rett til pensjon.

Ektefelle pensjon

Ektefelle eller registrert partner kan ha rett til ektefellepensjon dersom du dør. Fraskilt ektefelle kan
også etter visse vilkår ha rett til pensjon. Samboere har ikke rett på ektefellepensjon.

Barnepensjon

Ved dødsfall har barn under 20 år rett til barnepensjon fra pensjonskassen.

Vi ber deg fylle ut skjemaet under når du søker om etterlattepensjon.

 

Søknadsskjema

Les mer om alderspensjon fra pensjonskassen.

Logg inn i medlemsportalen for å for å sende inn elektronisk søknad om alderspensjon fra pensjonskassen.

 

Gå til medlemsportal

Dersom du er syk utover sykepengeperioden på 1 år, kan du ha rett til ytelser fra pensjonskassen. Det skal normalt løpe en tilsvarende ytelse fra folketrygden for at du skal ha rett til ytelse fra pensjonskassen. Midlertidig uførepensjon gis vanligvis sammen med arbeidsavklaringspenger (AAP) fra NAV. Nedre grense for uføregrad i pensjonskassen er 20 prosent. Varig uførepensjon tilstås ordinært bare om du får innvilget uføretrygd fra NAV. Ved beregning av uførepensjon får du medregnet tjenestetid som om du er frisk og står i stilling til aldersgrensen, begrenset oppad til 67 år.

Logg inn i medlemsportalen for å se ditt medlemsskap i ytelsesordningen i pensjonskassen og for å sende inn elektronisk søknad om uførepensjon.

 

Gå til medlemsportal

Etterlatte etter deg som har medlemskap i Vy Buss Pensjonskasse kan ha rett til pensjon når du faller fra. Tidligere medlemmers etterlatte kan også ha rett til pensjon.

Ektefelle pensjon

Ektefelle eller registrert partner kan ha rett til ektefellepensjon dersom du dør. Fraskilt ektefelle kan
også etter visse vilkår ha rett til pensjon. Samboere har ikke rett på ektefellepensjon.

Barnepensjon

Ved dødsfall har barn under 20 år rett til barnepensjon fra pensjonskassen.

Vi ber deg fylle ut skjemaet under når du søker om etterlattepensjon.

 

 

Søknadsskjema

Logg inn med bankid

Medlemsportal

Logg inn i medlemsportalen for å se dine dokumenter. Ønsker du å få melding når nye dokumenter legges inn, må du registrere din e-postadresse i medlemsportalen. Du søker også om pensjon fra pensjonskassen i medlemsportalen.

Du kan også beregne ulike alternativer for uttak av din pensjon fra pensjonskassen i medlemsportalen.

Vær oppmerksom på at innlogging er avhengig  av om du er medlem av den offentlige eller private tjenestepensjonsordningen.

 

Sjekk dine pensjoner

Du kan enkelt logge deg på NAV for å få en beregning av din pensjon fra Folketrygden.

Logger du deg på medlemsportalen for offentlig tjenestepensjon kan du se alderspensjonen fra den offentlige ordningen i pensjonskassen sammen med folketrygden.

Du kan også logge deg inn på Norsk Pensjon for å finne dine pensjonsdekninger fra arbeidsforhold i privat sektor. Er du medlem i den løpende  innskuddsordningen for ansatte i Vy Buss finner du også oversikt over denne i Norsk Pensjon.

Dersom du allerede mottar pensjon kan du logge deg inn og se dine utbetalingsmeldinger hos Skatteetaten.

Kontakt

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om pensjon kan du kontakte din lokale HR-avdeling.

Gabler Pensjonstjenester AS har ansvaret for pensjonsutbetalinger og medlemsadministrasjon på vegne av Vy Buss Pensjonskasse.  Ta kontakt med dem hvis du har spørsmål om dette.

phone477 99 270

alternate_emailvybusspk@gabler.no

Om pensjonskassen