Nord Felles Pensjonskasse

Nord Felles Pensjonskasse

Nord Felles Pensjonskasse forvalter ytelsespensjonsordningene til Nordkraft AS og Lofotkraft AS med datterselskaper. Pensjonskassen er et resultat av en fusjon i 2022 mellom Hålogaland Kraft Pensjonskasse, Nordkraft Pensjonskasse og Lofotkraft Pensjonskasse. Hålogaland Kraft Pensjonskasse var overtakende foretak i fusjonen.

Ytelsespensjonsordningene er tilsvarende de ordningene som gjelder i kommunal sektor med unntak av at foretakene i «Gamle Nordkraft AS» (før fusjonen med Hålogaland Kraft AS) har privat AFP-ordning gjennom Fellesordningen for AFP. Pensjonskassen er tilsluttet Overføringsavtalen.

Alle ytelsespensjonsordningene er lukket. Det har vært ulike tidspunkt for lukking blant foretakene. Nyansatte etter lukketidspunkt har nå innskuddspensjonsordning. Ansatte født etter 1962 har også innskuddspensjon med unntak av en del ansatte fra «Gamle Nordkraft AS». Dersom de ikke selv har valgt overgang til innskuddspensjon, har de den kommunale ordningen med offentlig påslagspensjon som gjelder personer født i 1963 og senere. Er du i tvil om hva som gjelder deg, kan du ta kontakt med personalavdelingen i det foretaket du er ansatt.

 

Pensjonskassen har i dag ca. 800 medlemmer fordelt på aktive, pensjonsmottakere og medlemmer med oppsatte rettigheter. Pensjonskassen har inngått avtale med Gabler Pensjonstjenester AS som har ansvaret for administrasjon av pensjonskassen og pensjonsutbetalinger.

Pensjonskassen ledes av et styre med Bjørn Erik Olsen som styreleder. I tillegg består styret av fem styremedlemmer hvorav én er uten tilknytning til foretakene og to er valgt av pensjonskassens medlemmer.

Lars Krüger, Gabler Pensjonstjenester AS, er pensjonskassens daglige leder.

På denne websiden kan du logge inn med BankID for å søke om pensjon. Du kan også logge inn og finne informasjon om din pensjon.

Her finner du også hovedtrekkene ved pensjonsordningen din. For utdypende regler se forsikringsavtalen.

Nord Felles Pensjonskasse legger vekt på å sikre personvernet til sine medlemmer. Les mer i vår personvernerklæring.

Din Pensjon

Pensjon fra Pensjonskassen er et viktig bidrag til din økonomi den dagen du slutter å jobbe, eller dersom noe uventet inntreffer. Her kan du lese mer om dine pensjoner gjennom pensjonskassen og hvordan du søker om pensjon.

Foretakene i pensjonskassen har ulike AFP-ordninger. Medlemmer i innskuddspensjonsordningene og medlemmer med ytelsespensjon, som var ansatt i Nordkraft AS inkl. datterselskapene, før fusjonen med Hålogaland Kraft AS, er tilknyttet den private AFP-ordningen. Den private AFP-ordningen administreres ikke av pensjonskassen.

Du finner opplysninger om den private AFP-ordningen her: AFP – ordningen i privat sektor

Privat AFP er omfattet av Lov om samordning av pensjons- og trygdeytelser, jf. samordl §1 nr. 1 første ledd bokstav e). Samordningen med privat AFP reguleres av samordl §25. I praksis betyr dette at alderspensjonsytelsen fra den offentlige ordningen vil bli fratrukket 15% av AFP-beløpet beregnet som om denne var tatt ut ved 67 år for alle som er født før 1963.

Medlemmer med ytelsespensjon (født før 1963), som er ansatt i Lofotkraft AS eller var ansatt i Hålogaland Kraft AS før fusjonen med Nordkraft AS, omfattes av reglene for offentlig AFP.

Enkelte grupper/medlemmer kan, i forbindelse med virksomhetsoverdragelser, ha en annen AFP-tilknytning. Er du i tvil om hva som gjelder for deg, kan du ta kontakt med personalavdelingen i det foretaket du er ansatt.

Les om Avtalefestet pensjon (AFP) tilknyttet den offentlige ordningen her

Les om alderspensjon fra pensjonskassen

Når kan jeg ta ut pensjon?

Logg inn i medlemsportalen for å se ditt medlemsskap i ytelsesordningen i pensjonskassen og for å sende inn elektronisk søknad om alderspensjon fra pensjonskassen. Du kan også beregne din pensjon fra pensjonskassen i medlemsportalen.

Gå til medlemsportal

Dersom du er syk utover sykepengeperioden på 1 år, kan du ha rett til ytelser fra pensjonskassen. Det skal normalt løpe en tilsvarende ytelse fra folketrygden for at du skal ha rett til ytelse fra pensjonskassen. Midlertidig uførepensjon gis vanligvis sammen med arbeidsavklaringspenger (AAP) fra NAV. Nedre grense for uføregrad i pensjonskassen er 20 prosent. Varig uførepensjon tilstås ordinært bare om du får innvilget uføretrygd fra NAV. Ved beregning av uførepensjon får du medregnet tjenestetid som om du er frisk og står i stilling til aldersgrensen, begrenset oppad til 67 år.

Logg inn i medlemsportalen for å se ditt medlemsskap i ytelsesordningen i pensjonskassen og for å sende inn elektronisk søknad om uførepensjon.

 

Gå til medlemsportal

Etterlatte etter deg som har medlemskap i pensjonskassen kan ha rett til pensjon når du faller fra. Tidligere medlemmers etterlatte kan også ha rett til pensjon.

Ektefelle pensjon

Ektefelle eller registrert partner kan ha rett til ektefellepensjon dersom du dør. Fraskilt ektefelle kan
også etter visse vilkår ha rett til pensjon. Samboere har ikke rett på ektefellepensjon.

Barnepensjon

Ved dødsfall har barn under 20 år rett til barnepensjon fra pensjonskassen.

Vi ber deg fylle ut skjemaet under når du søker om etterlattepensjon.

 

Søknadsskjema

Tidligere ansatte i Hålogaland Kraft har sin innskuddsordning i Nordea. Logg inn i medlemsportalen hos Nordea Liv, Nordea Liv – pensjonssparing for bedrifter og privatpersoner , for å få informasjon om din innskuddspensjon og for å søke om pensjon.

Tidligere ansatte i Nordkraft og Lofotkraft som er over på innskuddspensjon har sin innskuddsordning i DNB. Logg inn i medlemsportalen til DNB, (Innskuddspensjon | Pensjon fra A til Å – DNB), for å for å få informasjon om din innskuddspensjon og for å søke om pensjon.

Dersom du var medlem i pensjonskassen før 1.1.2020 kan du ha en oppsatt rettighet i pensjonskassen.

 

Logg inn med bankid

Medlemsportal

Logg inn i medlemsportalen for å se dine dokumenter. Ønsker du å få melding når nye dokumenter legges inn, kan du registrere din e-postadresse i medlemsportalen. Du søker også om pensjon fra pensjonskassen i medlemsportalen.

Når du søker om pensjon kan du også legge inn ditt kontonummer for utbetaling i medlemsportalen.

Du kan også beregne ulike alternativer for uttak av din pensjon fra pensjonskassen i Pensjonskalkulator i medlemsportalen.

 

Sjekk dine pensjoner

Du kan enkelt logge deg på NAV for å få en beregning av din pensjon. Du kan også logge deg inn på Norsk Pensjon for å finne dine pensjonsdekninger fra arbeidsforhold i privat sektor. Er du medlem i den løpende  innskuddsordningen for ansatte i Nordkraft i Nordea Liv eller i DNB finner du også oversikt over denne i Norsk Pensjon.

Dersom du allerede mottar pensjon kan du logge deg inn og se dine utbetalingsmeldinger hos Skatteetaten.

Kontakt

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om pensjon kan du kontakte din lokale HR-avdeling.

Gabler Pensjonstjenester AS har ansvaret for pensjonsutbetalinger og medlemsadministrasjon på vegne av Nord Felles Pensjonskasse.  Ta kontakt med dem hvis du har spørsmål om dette.

phone477 99 270

alternate_emailnordpk@gabler.no

Om Pensjonskassen