Skagerak Energi Pensjonskasse

Skagerak Energi Pensjonskasse

Skagerak Energi Pensjons­kasse er en direkte fortsettelse av Vestfold Kraft Pensjonskasse som ble etablert med virkning fra 1. juli 1934.  Pensjonskassen ble opprettet for å forvalte pensjonsordninger for foretakets ansatte, tidligere ansatte, og pensjonister i Skagerak Energis konsernselskaper.

Pensjonskassen er tilsluttet Overføringsavtalen (- avtale med Statens pensjonskasse om overføring – og samordning av pensjonsrettigheter). Avtalen er i tråd med inngått avtaleverk mellom arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner.

Pensjonskassen har i dag om lag 1800 medlemmer fordelt på aktive, pensjonister og medlemmer med oppsatte rettigheter. Pensjonskassen har inngått avtale med Gabler Pensjonstjenester AS som har ansvaret for administrasjon av pensjonskassen og pensjonsutbetalinger.

Styre
Pensjonskassen ledes av et styre bestående av følgende personer:

Styreleder: Øystein Disch Olsrød  – oppnevnt av Skagerak Energi AS

Styremedlem: Irene Ormestad – oppnevnt av Skagerak Energi AS (ekstern)
Styremedlem: Gunnar Synnes – oppnevnt av Skagerak Energi AS
Styremedlem: Laila Pettersen – valgt av medlemmene i pensjonskassen
Styremedlem: Eivind Gramme – valgt av medlemmene i pensjonskassen

Arne Gunnar Holvik, Gabler Pensjonstjenester AS, er pensjonskassens daglige leder.

På denne websiden kan du logge inn med BankID for å søke om pensjon. Du kan også logge og finne informasjon om din pensjon.

Her finner du også hovedtrekkene ved pensjonsordningen din. For utdypende regler se forsikringsavtalen.

Skagerak Pensjonskasse legger vekt på å sikre personvernet til sine medlemmer. Les mer i vår personvernerklæring.

Om ytelses­pensjon i pensjons­kassen

Skagerak Energi Pensjonskasse forvalter de kollektive ytelsespensjonsordningene for Skagerak Energi-konsernet. Pensjonskassens offentlige pensjonsordning ble lukket for nye medlemmer 1. mars 2016. Alle nyansatte er etter 1. mars 2016 meldt inn i foretakenes innskuddsordninger.

Laugstol
Pensjonskassen forvalter også en offentlig pensjonsordning for det deleide selskapet Laugstol AS. Denne ordningen ble lukket for nye medlemmer 1. juli 2012.

Konsernets innskuddspensjonsordning forvaltes av Storebrand Livsforsikring AS.

 

 

 

Din pensjon

Pensjon fra pensjonskassen er et viktig bidrag til din økonomi den dagen du slutter å jobbe, eller dersom noe uventet inntreffer. Her kan du lese mer om dine pensjoner gjennom pensjonskassen og hvordan du søker om pensjon.

Les om Avtalefestet pensjon (AFP)

Les om alderspensjon fra pensjonskassen

Når kan jeg ta ut pensjon?

Logg inn i medlemsportalen for å se ditt medlemsskap i ytelsesordningen i pensjonskassen og for å sende inn elektronisk søknad om alderspensjon fra pensjonskassen.  For deg som er født før 1963 kan du også beregne ulike alternativer for uttak av din pensjon fra pensjonskassen i medlemsportalen.

Gå til medlemsportal

Dersom du er syk utover sykepengeperioden på 1 år, kan du ha rett til ytelser fra pensjonskassen. Det skal normalt løpe en tilsvarende ytelse fra folketrygden for at du skal ha rett til ytelse fra pensjonskassen. Midlertidig uførepensjon gis vanligvis sammen med arbeidsavklaringspenger (AAP) fra NAV. Nedre grense for uføregrad i pensjonskassen er 20 prosent. Varig uførepensjon tilstås ordinært bare om du får innvilget uføretrygd fra NAV. Ved beregning av uførepensjon får du medregnet tjenestetid som om du er frisk og står i stilling til aldersgrensen, begrenset oppad til 67 år.

Logg inn i medlemsportalen for å se ditt medlemsskap i ytelsesordningen i pensjonskassen og for å sende inn elektronisk søknad om uførepensjon.

 

Gå til medlemsportal

Etterlatte etter deg som har medlemskap i pensjonskasse kan ha rett til pensjon når du faller fra. Tidligere medlemmers etterlatte kan også ha rett til pensjon.

Ektefelle pensjon

Ektefelle eller registrert partner kan ha rett til ektefellepensjon dersom du dør. Fraskilt ektefelle kan
også etter visse vilkår ha rett til pensjon. Samboere har ikke rett på ektefellepensjon.

Barnepensjon

Ved dødsfall har barn under 20 år rett til barnepensjon fra pensjonskassen.

Vi ber deg fylle ut skjemaet under når du søker om etterlattepensjon.

 

Søknadsskjema

Frivillig overgang til innskuddsordning:

I forbindelse med lukkingen av den offentlige ordningen fikk ansatte i konsernet mulighet til frivillig overgang fra ytelsespensjon til den nye innskuddspensjonsordningen. Disse medlemmene har sin pensjonsopptjening i innskuddspensjonsordningen, i tillegg til en oppsatt pensjonsrettighet i pensjonskassen.

Alle som er ansatt fra 1.5.2016 har all sin pensjonsopptjening i innskuddsordningen.

Innskuddsordningen er plassert i Storebrand Livsforsikring, du finner informasjon om ordningen her:

Pensjonskalkulator – finn og beregn pensjonen din – Storebrand

Logg inn med bankid

Medlemsportal

Logg inn i medlemsportalen for å se dine dokumenter. Ønsker du å få melding når nye dokumenter legges inn, kan du registrere din e-postadresse i medlemsportalen. Du søker også om pensjon fra pensjonskassen i medlemsportalen.

For deg som er født før 1963 og medlem av den offentlige pensjonsordningen, kan du også beregne ulike alternativer for uttak av din pensjon fra pensjonskassen i medlemsportalen.

Vær oppmerksom på at innlogging er avhengig  av om du er medlem av den offentlige eller private tjenestepensjonsordningen.

 

Sjekk dine pensjoner

Du kan enkelt logge deg på NAV for å få en beregning av din pensjon fra Folketrygden.

Logger du deg på medlemsportalen kan du se alderspensjonen fra pensjonskassen sammen med folketrygden.

Du kan også logge deg inn på Norsk Pensjon for å finne dine pensjonsdekninger fra arbeidsforhold i privat sektor. Er du medlem i den løpende  innskuddsordningen for ansatte i Skagerak i Storebrand finner du også oversikt over denne i Norsk Pensjon.

Dersom du allerede mottar pensjon kan du logge deg inn og se dine utbetalingsmeldinger hos Skatteetaten.

Kontakt

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om pensjon kan du kontakte din lokale HR-avdeling.

Gabler Pensjonstjenester AS har ansvaret for pensjonsutbetalinger og medlemsadministrasjon på vegne av Skagerak Pensjonskasse.  Ta kontakt med dem hvis du har spørsmål om dette.

phone477 99 270

alternate_emailSkagerakPK@Gabler.no

Om Pensjonskassen