Energiselskapenes Fellespensjonskasse

Energiselskapenes Fellespensjonskasse

Energiselskapenes Fellespensjonskasse forvalter ytelsespensjonsordningene til Bodø Energi AS, Dragefossen AS, Nord-Salten Kraft AS, Meløy Energi AS og Indre Salten Energi AS med datterselskaper. Pensjonskassen ble etablert av Bodø Energi i 2000, men ble omdannet til en felles pensjonskasse for flere foretak fra 1.1.2015.

Ytelsespensjonsordningene er tilsvarende de ordningene som gjelder i kommunal sektor med unntak av at enkelte foretak har privat AFP-ordning gjennom Fellesordningen for AFP. Pensjonskassen er tilsluttet Overføringsavtalen.

Alle ytelsespensjonsordningene er lukket. Det har vært ulike tidspunkt for lukking blant foretakene i pensjonskassen. Nyansatte etter lukketidspunkt, og alle ansatte født etter 1962, har nå innskuddspensjonsordning.

Pensjonskassen har i dag ca. 900 medlemmer fordelt på aktive, pensjonister og medlemmer med oppsatte rettigheter. Pensjonskassen har inngått avtale med Gabler Pensjonstjenester AS som har ansvaret for administrasjon av pensjonskassen og pensjonsutbetalinger.

Pensjonskassen ledes av et styre med Arne Juell som styreleder. I tillegg består styret av åtte styremedlemmer hvorav én er uten tilknytning til foretakene og to er valgt av pensjonskassens medlemmer.

Lars Krüger, Gabler Pensjonstjenester AS, er pensjonskassens daglige leder.

På denne websiden kan du logge inn med BankID for å søke om pensjon. Du kan også logge inn og finne informasjon om din pensjon.

Her finner du også hovedtrekkene ved pensjonsordningen din. For utdypende regler se forsikringsavtalen.

Energiselskapenes Fellespensjonskasse legger vekt på å sikre personvernet til sine medlemmer. Les mer i vår personvernerklæring.

Din pensjon

Pensjon fra Pensjonskassen er et viktig bidrag til din økonomi den dagen du slutter å jobbe, eller dersom noe uventet inntreffer. Her kan du lese mer om dine pensjoner gjennom pensjonskassen og hvordan du søker om pensjon.

Foretakene i pensjonskassen har ulike AFP-ordninger. Medlemmer i innskuddspensjonsordningene og medlemmer med ytelsespensjon, som er ansatt i Bodø Energi AS eller Dragefossen AS med datterselskaper, er tilknyttet den private AFP-ordningen. Den private AFP-ordningen administreres ikke av pensjonskassen. Du finner opplysninger om den private AFP-ordningen her: Fellesordningen for AFP

Medlemmer med ytelsespensjon, som er ansatt i Nord-Salten Kraft AS, Meløy Energi AS og Indre Salten Energi AS med datterselskaper, omfattes av reglene for offentlig AFP. Du finner opplysninger om AFP-ordningen tilknyttet offentlig tjenestepensjon her: Les om Avtalefestet pensjon (AFP)

Enkelte grupper/medlemmer kan, i forbindelse med virksomhetsoverdragelser, ha en annen AFP-tilknytning. Er du i tvil om det gjelder deg, kan du ta  kontakt med personalavdelingen i det foretaket du er ansatt.

Les om alderspensjon fra pensjonskassen

Når kan jeg ta ut pensjon?

Logg inn i medlemsportalen for å se ditt medlemsskap i ytelsesordningen i pensjonskassen og for å sende inn elektronisk søknad om alderspensjon fra pensjonskassen. Du kan også beregne din pensjon fra pensjonskassen i medlemsportalen.

Gå til medlemsportal

Dersom du er syk utover sykepengeperioden på 1 år, kan du ha rett til ytelser fra pensjonskassen. Det skal normalt løpe en tilsvarende ytelse fra folketrygden for at du skal ha rett til ytelse fra pensjonskassen. Midlertidig uførepensjon gis vanligvis sammen med arbeidsavklaringspenger (AAP) fra NAV. Nedre grense for uføregrad i pensjonskassen er 20 prosent. Varig uførepensjon tilstås ordinært bare om du får innvilget uføretrygd fra NAV. Ved beregning av uførepensjon får du medregnet tjenestetid som om du er frisk og står i stilling til aldersgrensen, begrenset oppad til 67 år.

Logg inn i medlemsportalen for å se ditt medlemsskap i ytelsesordningen i pensjonskassen og for å sende inn elektronisk søknad om uførepensjon.

 

Gå til medlemsportal

Etterlatte etter deg som har medlemskap i pensjonskassen kan ha rett til pensjon når du faller fra. Tidligere medlemmers etterlatte kan også ha rett til pensjon.

Ektefelle pensjon

Ektefelle eller registrert partner kan ha rett til ektefellepensjon. Fraskilt ektefelle kan
også etter visse vilkår ha rett til pensjon. Samboere har ikke rett på ektefellepensjon.

Barnepensjon

Ved dødsfall har barn under 20 år rett til barnepensjon fra pensjonskassen.

Vi ber deg fylle ut skjemaet under når du søker om etterlattepensjon.

 

Søknadsskjema

Logg inn i medlemsportalen hos DNB (Innskuddspensjon | Pensjon fra A til Å – DNB) for å for å få informasjon om din innskuddspensjon og for å søke om pensjon.

Dersom du var medlem i pensjonskassen før 1.1.2020 kan du ha en oppsatt rettighet i pensjonskassen.

 

Logg inn med bankid

Medlemsportal

Logg inn i medlemsportalen for å se dine dokumenter. Ønsker du å få melding når nye dokumenter legges inn, kan du registrere din e-postadresse i medlemsportalen. Du søker også om pensjon fra pensjonskassen i medlemsportalen.

Når du søker om pensjon kan du også legge inn ditt kontonummer for utbetaling i medlemsportalen.

Du kan også beregne ulike alternativer for uttak av din pensjon fra pensjonskassen i Pensjonskalkulator i medlemsportalen.

 

 

Sjekk dine pensjoner

Du kan enkelt logge deg på NAV for å få en beregning av din pensjon fra Folketrygden. Logger du deg på medlemsportalen kan du se alderspensjonen fra pensjonskassen sammen med folketrygden.

Du kan også logge deg inn på Norsk Pensjon for å finne dine pensjonsdekninger fra eventuelle arbeidsforhold i privat sektor.

Dersom du allerede mottar pensjon kan du logge deg inn og se dine utbetalingsmeldinger hos Skatteetaten.

Kontakt

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om pensjon kan du kontakte din lokale HR-avdeling.

Gabler Pensjonstjenester AS har ansvaret for pensjonsutbetalinger og medlemsadministrasjon på vegne av Energiselskapenes Fellespensjonskasse.  Ta kontakt med dem hvis du har spørsmål om dette.

phone477 99 270

alternate_emailefpk@gabler.no

Om pensjonskassen