Haugaland Kraft Pensjonskasse

Haugaland Kraft Pensjonskasse

Haugaland Kraft Pensjonskasse ble etablert i 2001 for å ivareta pensjonsordningen for Haugaland Kraft–konsernet på en god måte.

Pensjonskassens offentlige ytelsespensjonsordning ble lukket for nye medlemmer pr. 1. juni 2015.

Fra og med 1. januar 2020 ble videre pensjonsopptjening for medlemmer i pensjonskassen født etter 1962, flyttet til konsernets innskuddspensjonsordning i DNB Livsforsikring. Medlemstid fra tiden før flyttingen er fortsatt registrert i pensjonskassen. Det vil si at ansatte vil motta fremtidig pensjon både fra sine opptjente rettigheter i pensjonskassen og fra innskuddspensjonsordning i DNB Livsforsikring.

Er du ansatt etter 1. juni 2015 vil hele din pensjonsopptjening være i konsernets innskuddspensjonsordning i DNB Livsforsikring.

Pensjonskassen har i dag om lag 740 medlemmer fordelt på aktive, pensjonister, medlemmer med oppsatte rettigheter og medlemmer i innskuddsordningen.

Pensjonskassen har inngått avtale med Gabler Pensjonstjenester AS som har ansvaret for administrasjon av pensjonskassen og pensjonsutbetalinger.

Daglig leder er Carl-Erik Lien, Gabler Pensjonstjenester AS

På denne websiden kan du logge inn med BankID for å søke om pensjon. Du kan også logge inn og finne informasjon om din pensjon.

Her finner du også hovedtrekkene ved pensjonsordningen din. For utdypende regler se forsikringsavtalen.

Haugaland Kraft Pensjonskasse legger vekt på å sikre personvernet til sine medlemmer. Les mer i vår personvernerklæring.

Din pensjon

Pensjon fra pensjonskassen er et viktig bidrag til din økonomi den dagen du slutter å jobbe, eller dersom noe uventet inntreffer. Her kan du lese mer om dine pensjoner gjennom pensjonskassen og hvordan du søker om pensjon.

Les om Avtalefestet pensjon (AFP)

Les om alderspensjon fra pensjonskassen

Når kan jeg ta ut pensjon?

Logg inn i medlemsportalen for å se ditt medlemsskap i ytelsesordningen i pensjonskassen og for å sende inn elektronisk søknad om alderspensjon fra pensjonskassen. Du kan også beregne din pensjon fra pensjonskassen i medlemsportalen.

Gå til medlemsportal Last ned søknadsskjema AFP Last ned søknadsskjema alderspensjon

Dersom du er syk utover sykepengeperioden på 1 år, kan du ha rett til ytelser fra pensjonskassen. Det skal normalt løpe en tilsvarende ytelse fra folketrygden for at du skal ha rett til ytelse fra pensjonskassen. Midlertidig uførepensjon gis vanligvis sammen med arbeidsavklaringspenger (AAP) fra NAV. Nedre grense for uføregrad i pensjonskassen er 20 prosent. Varig uførepensjon tilstås ordinært bare om du får innvilget uføretrygd fra NAV. Ved beregning av uførepensjon får du medregnet tjenestetid som om du er frisk og står i stilling til aldersgrensen, begrenset oppad til 67 år.

Logg inn i medlemsportalen for å se ditt medlemsskap i ytelsesordningen i pensjonskassen og for å sende inn elektronisk søknad om uførepensjon.

 

Gå til medlemsportal Last ned søknadsskjema

Etterlatte etter deg som har medlemskap i pensjonskassen kan ha rett til pensjon når du faller fra. Tidligere medlemmers etterlatte kan også ha rett til pensjon.

Ektefelle pensjon

Ektefelle eller registrert partner kan ha rett til ektefellepensjon dersom du dør. Fraskilt ektefelle kan
også etter visse vilkår ha rett til pensjon. Samboere har ikke rett på ektefellepensjon.

Barnepensjon

Ved dødsfall har barn under 20 år rett til barnepensjon fra pensjonskassen.

Vi ber deg fylle ut skjemaet under når du søker om etterlattepensjon.

 

Søknadsskjema

Logg inn i medlemsportalen hos DNB Livsforsikring (Innskuddspensjon | Pensjon fra A til Å – DNB) for å for å få informasjon om din innskuddspensjon og for å søke om pensjon.

Dersom du var medlem i pensjonskassen før 1.1.2020 kan du ha en oppsatt rettighet i pensjonskassen.

 

Logg inn med BankID

Medlemsportal

Logg inn i medlemsportalen for å får oversikt over din pensjon og se dine dokumenter.  Ønsker du å få melding når nye dokumenter legges inn, kan du registrere din e-postadresse i medlemsportalen.

Du søker også om pensjon fra pensjonskassen i medlemsportalen.

 

Sjekk dine pensjoner

Du kan enkelt logge deg på NAV for å få en beregning av din pensjon. Du kan også logge deg inn på Norsk Pensjon for å finne dine pensjonsdekninger fra arbeidsforhold i privat sektor. Er du medlem i den løpende  innskuddsordningen for ansatte i Haugaland Kraft i DNB finner du også oversikt over denne i Norsk Pensjon.

Dersom du allerede mottar pensjon kan du logge deg inn og se dine utbetalingsmeldinger hos Skatteetaten.

Kontakt

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om pensjon kan du kontakte din lokale HR-avdeling.

Gabler Pensjonstjenester AS har ansvaret for pensjonsutbetalinger og medlemsadministrasjon på vegne av Haugaland Kraft Pensjonskasse.  Ta kontakt med dem hvis du har spørsmål om dette.

phone47799270

alternate_emailhaugalandpk@gabler.no

Om pensjonskassen