close
Kapitalforvaltning

Ansvarlighet

Våre kunder representerer store verdier, og det hviler et stort ansvar på oss. Ansvarlighet og bærekraft er viktige kriterier når vi anbefaler forvaltere til våre kunder.

Som rådgiver har vi et ansvar for å gi helhetlige råd som bidrar til best mulig risikojustert avkastning, forankret i våre kunders verdisyn. Det er et ansvar vi tar på alvor.

Ansvarlige investeringer på agendaen

Ansvarlige investeringer har alltid vært viktig for Gabler, og vi var først ute med å tilby negativ filtrering i Norge. Siden den gang har det skjedd mye rundt hvordan både vi, og andre investorer og forvaltere tenker rundt temaet. Det er flere tilnærminger til ansvarlige investeringer, og vi bistår våre kunder med å skille mellom disse.

Ansvarlighet er alltid et sentralt kriterium når vi anbefaler og velger ut forvaltere til våre kunder. Vi tror at forvaltere som tar hensyn til miljø, sosiale forhold og selskapsstyring (ESG) i investeringsbeslutningene – alt annet likt – vil levere bedre langsiktig risikojustert avkastning.

Forvaltning av kapital er forvaltning av verdier. Vi tror at porteføljer som er forankret i investors verdigrunnlag bidrar til gode langsiktige valg, som igjen gir gode resultater over tid.

Foto: shutterstock

Aktivt eierskap skaper langsiktig verdi

Vi tror at aktivt eierskap gjennom direkte dialog med selskaper og stemmegivning på generalforsamlinger, er viktig når det skal skapes langsiktig verdi.

Dyktige forvaltere kan bruke aktivt eierskap som et virkemiddel for å realisere verdier for aksjonærene og samfunnet gjennom blant annet å forbedre selskapenes forhold knyttet til ESG. Vi opplever at noen av de mest spennende og dyktigste forvalterne i verden også er de som har kommet lengst på disse områdene.

Som en av våre forvaltere sa på vår investorkonferanse en gang: «For 15 år siden var det et moralsk imperativ å ta hensyn til miljø, samfunnsansvar og selskapsstyring når man valgte selskaper å investere i. I dag er det et imperativ for å oppnå avkastning».

Åpenhet er viktig for oss. Vi gjennomlyser jevnlig fondene vi anbefaler, og vurderer ESG-risiko og karbonavtrykk ved hvert enkeltselskap. Ved å se samlet på alle selskaper i porteføljen, på tvers av aksje- og obligasjonsfond, gir vi våre kunder en detaljert totaloversikt. Vi gir også kundene anledning til å kontrollere at selskapene i porteføljen reflekterer verdisynet som ligger til grunn for forvaltningen.

Les mer om oss.
Les mer om våre kunder.