BKK Pensjonskasse

BKK Pensjonskasse

BKK Pensjonskasse ble opprettet i 2000 for ansatte i Eviny-konsernet (tidl. BKK) for å ivareta pensjonsordningen på en god måte. Etter etableringen har flere foretak, hvor Eviny har eller har hatt en betydelig eierandel, tilsluttet seg pensjonskassen. I tillegg til Eviny er Tafjord Kraft, Sogn og Fjordane Energi, Sunnhordland Kraftlag, Fjordkraft, Sognekraft, Vestavind Offshore, Validér AS, Mørenett og Wattn tilsluttet pensjonskassen sammen med deres datterselskaper.

BKK Pensjonskasse forvalter de offentlige tjenestepensjonsordningene for foretakene og vilkårene er i tråd med inngått avtaleverk mellom arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner. Pensjonskassen er tilsluttet Overføringsavtalen.

Alle ytelsespensjonsordningene er lukket. Det har vært ulike tidspunkt for lukking blant foretakene i pensjonskassen. Nyansatte etter lukketidspunkt, og alle ansatte født etter 1962, har nå innskuddspensjonsordning. Innskuddspensjonsordningene ble overført til DNB Livsforsikring AS med virkning fra 1. januar 2021.

 

På denne websiden kan du logge inn med BankID for å søke om pensjon. Du kan også logge inn og finne informasjon om din pensjon. Her finner du også hovedtrekkene ved pensjonsordningen din. For utdypende regler se forsikringsavtalen.

BKK Pensjonskasse legger vekt på å sikre personvernet til sine medlemmer. Les mer i vår personvernerklæring. Har du spørsmål knyttet til dette, kan du kontakte oss på e-post BKKPK@gabler.no.

Pensjonskassen har i dag ca. 4.800 medlemmer fordelt på aktive, pensjonister og medlemmer med oppsatte rettigheter. Pensjonskassen har inngått avtale med Gabler Pensjonstjenester AS som har ansvaret for administrasjon av pensjonskassen og pensjonsutbetalinger.

Pensjonskassen ledes av et styre med Anne Marit Steen som styreleder. I tillegg består styret av tolv styremedlemmer hvorav én er uten tilknytning til foretakene og fire er valgt blant pensjonskassens medlemmer.

Lars Krüger, Gabler Pensjonstjenester AS, er pensjonskassens daglige leder.

Din pensjon

Pensjon fra Pensjonskassen er et viktig bidrag til din økonomi den dagen du slutter å jobbe, eller dersom du blir ufør. Her kan du lese mer om dine pensjoner gjennom pensjonskassen og hvordan du søker om pensjon.

Les om Avtalefestet pensjon (AFP)

Les om alderspensjon fra pensjonskassen

Når kan jeg ta ut pensjon?

Logg inn i medlemsportalen for å se ditt medlemsskap i ytelsesordningen i pensjonskassen og for å sende inn elektronisk søknad om alderspensjon fra pensjonskassen. Du kan også beregne din pensjon fra pensjonskassen i medlemsportalen.

Gå til medlemsportal

Dersom du er syk utover sykepengeperioden på 1 år, kan du ha rett til ytelser fra pensjonskassen. Det skal normalt løpe en tilsvarende ytelse fra folketrygden for at du skal ha rett til ytelse fra pensjonskassen. Midlertidig uførepensjon gis vanligvis sammen med arbeidsavklaringspenger (AAP) fra NAV. Nedre grense for uføregrad i pensjonskassen er 20 prosent. Varig uførepensjon tilstås ordinært bare om du får innvilget uføretrygd fra NAV. Ved beregning av uførepensjon får du medregnet tjenestetid som om du er frisk og står i stilling til aldersgrensen, begrenset oppad til 67 år.

Logg inn i medlemsportalen for å se ditt medlemsskap i ytelsesordningen i pensjonskassen og for å sende inn elektronisk søknad om uførepensjon.

 

Etterlatte etter deg som har medlemskap i pensjonskassen kan ha rett til pensjon når du faller fra. Tidligere medlemmers etterlatte kan også ha rett til pensjon.

Ektefellepensjon

Ektefelle eller registrert partner kan ha rett til ektefellepensjon dersom du dør. Fraskilt ektefelle kan også etter visse vilkår ha rett til pensjon. Samboere har ikke rett på ektefellepensjon.

Barnepensjon

Ved dødsfall har barn under 20 år rett til barnepensjon fra pensjonskassen.

Vi ber deg fylle ut skjemaet under når du søker om etterlattepensjon.

 

Søknadsskjema

Her finner du informasjon knyttet til den aldersgruppen du tilhører.

Vi gjør oppmerksom på at folketrygdens grunnbeløp «G» endres årlig ( se Grunnbeløpet i folketrygden – nav.no) , og at toleransebeløp ved AFP for deg som er født før 1963 er økt fra 15 000 til 30 000 etter at filmene ble spilt inn.

Pensjonsfilmer for medlemmer i BKK pensjonskasse

Logg inn i medlemsportalen hos DNB Livsforsikring (Innskuddspensjon | Pensjon fra A til Å – DNB) for å for å få informasjon om din innskuddspensjon og for å søke om pensjon.

Dersom du var medlem i pensjonskassen før 1.1.2020 kan du ha en oppsatt rettighet i pensjonskassen.

 

Logg inn med bankid

Medlemsportal

Logg inn i medlemsportalen for å se dine dokumenter. Ønsker du å få melding når nye dokumenter legges inn, kan du registrere din e-postadresse i medlemsportalen. Du søker om pensjon fra pensjonskassen i medlemsportalen, og du kan registrere kontonummer for utbetaling av pensjon

Du kan også beregne ulike alternativer for uttak av din pensjon fra pensjonskassen i medlemsportalen.

 

Sjekk dine pensjoner

Du kan enkelt logge deg på NAV for å få en beregning av din pensjon fra Folketrygden. Logger du deg på medlemsportalen kan du se alderspensjonen fra pensjonskassen sammen med Folketrygden.

Du kan også logge deg inn på Norsk Pensjon for å finne dine pensjonsdekninger fra arbeidsforhold i privat sektor. Er du medlem i den løpende  innskuddsordningen i DNB finner du også oversikt over denne i Norsk Pensjon.

Dersom du allerede mottar pensjon kan du logge deg inn og se dine utbetalingsmeldinger hos Skatteetaten.

Kontakt

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om pensjon kan du kontakte din lokale HR-avdeling.

Gabler Pensjonstjenester AS har ansvaret for pensjonsutbetalinger og medlemsadministrasjon på vegne av BKK Pensjonskasse.  Ta kontakt med dem hvis du har spørsmål om dette.

phone477 99 270

alternate_emailBKKPK@Gabler.no

Om Pensjonskassen