close

Offentlig tjenestepensjon for deg som er født i 1963 eller seinere

Det skal lønne seg å jobbe lenger, og det skal bli enklere å kombinere lønn og pensjon. Se hovedtrekkene i regelverket.

Stortinget har vedtatt endringer i regelverket for offentlig tjenestepensjon. Vi tar deg gjennom noen av hovedtrekkene, og hva endringene betyr for deg.

Bedre tilpasset folketrygden og AFP i privat sektor


Hvilken regler gjelder for pensjonsordning nå?

Partene i offentlig sektor avtalte 3. mars 2018 en omlegging av den offentlige tjenestepensjonsordningen. Avtalen ble fulgt opp av et lovvedtak i Stortinget i juni 2019. Omleggingen gjelder for årskullene fra og med 1963, og trådte i kraft 1. januar 2020.

Omleggingen innebærer at den offentlige tjenestepensjonsordningen blir bedre tilpasset folketrygden og ny avtalefestet pensjon (AFP) i privat sektor.

Det skal lønne seg å jobbe lenger, og den offentlige tjenestepensjonsordningen skal legge til rette for at det også blir lettere å bytte jobb mellom offentlig og privat sektor.

Du vil få opptjening etter nye regler fra 1. januar 2020, forutsatt at du er aktiv arbeidstager hos en arbeidsgiver med offentlig tjenestepensjonsordning på dette tidspunktet. Du vil også få opptjening etter nye regler fra 1. januar 2020, hvis du mottar uførepensjon fra offentlig tjenestepensjonsordning, og du ble ufør mens du var aktivt medlem i ordningen.

Du beholder opptjeningen fra den gamle ordningen, som blir kalt bruttoordningen. Pensjonen fra den nye ordningen, som ble innført med virkning fra 1. januar 2020, beregnes uavhengig av folketrygden, og kalles påslagsordningen.

Hvis du har pensjonsopptjening både før og etter at ny ordning trådte i kraft, vil din fremtidige alderspensjon bli beregnet både etter reglene for bruttoordningen og etter reglene for påslagsordningen.

Her kan du lese mer om hva de nye reglene for offentlig tjenestepensjon betyr for deg.

Hvem skal utbetale pensjonen?

Pensjonskasser med offentlig tjenestepensjon er normalt med i Overføringsavtalen. Denne avtalen sier at den siste offentlige tjenestepensjonsordningen du har vært medlem av, skal utbetale samlet pensjon for all opptjening du har hatt i slike ordninger.

Hva får jeg i pensjon?

For å kunne gi deg oversikt over hva du kan forvente å få i pensjon, jobber vi med å utvikle en kalkulator der du som er født i 1963 eller seinere selv kan estimere din fremtidige pensjon. Denne skal være klar i løpet av året. Vi har dessverre ikke anledning til å foreta individuelle beregninger på nåværende tidspunkt.

Ønsker du mer informasjon?

Du kan lese mer om de ulike pensjonsordninger og reglene som gjelder ved å klikke deg inn på Nav, Regjeringen eller Finansportalen.

nav.no

regjeringen.no

finansportalen.no – Informasjon om ny AFP.

Se også Finans Norges ordliste med definisjoner av faguttrykk som er viktige for å forstå pensjon.

Ta gjerne kontakt med oss på telefon 477 99 270 dersom du har spørsmål.