close

Vårt felles samfunnsansvar

Gabler skaper resultater som gir muligheter. Som godkjent Miljøfyrtårn-bedrift har vi tatt viktige steg på veien mot en grønn og bærekraftig fremtid.

Gabler sin misjon er å skape resultater som gir muligheter. I dette ligger et løfte til våre kunder, ansatte og samfunnet.

Vi arbeider systematisk og kontinuerlig for å redusere miljøbelastning, og for å legge til rette for en bærekraftig utvikling. I 2020 ble det utarbeidet en strategi for samfunnsansvar som skal sikre at rett mål settes og tiltak gjennomføres.

Det betyr også et mål som sikrer at vi gjennomfører aktiviteter som støtter og dokumenterer vår miljøinnsats. Valget falt derfor på å gjennomføre sertifisering gjennom stiftelsen Miljøfyrtårn. Prosessen har pågått gjennom hele 2020, og i januar 2021 ble Gabler formelt sertifisert.

– Å dreie verden, og finansbransjen spesielt, i en mer bærekraftig retning er et felles ansvar vi tar på alvor. Samfunnsansvar er viktig for Gabler.

Aksel Bjerkvik, konsernsjef i Gabler
Konsernsjef i Gabler, Aksel Bjerkvik. Foto: Morten Wanvik

— Å sikre kundenes forventninger og å være en ansvarlig arbeidsgiver er helt nødvendig for oss, og skal være et konkurransefortrinn. Vi skal skal ta vår del av samfunnsansvaret, sier konsernsjef Aksel Bjerkvik.

Gablers strategi for samfunnsansvar er bygget opp rundt FNs bærekraftsmål. Strategien ble utarbeidet på tvers av forretningsområdene, med ansatte som har et brennende samfunnsengasjement. Vi gjennomførte undersøkelser i hele selskapet for å sikre relevans og rett prioritering. Syv av FNs bærekrafts mål ble valgt som utgangspunkt for strategien.

Vi tar samfunnsansvar

Les mer om vår strategi for samfunnsansvar her. 

Gabler har i to tiår bistått Norges største institusjonelle investorer med ansvarlig forvaltning. Dagens krav til ansvarlighet er vesentlig større enn for bare få år siden. Som uavhengig rådgiver er vi helt åpne om fordeler og ulemper ved ulike tilnærminger til ansvarlig forvaltning. Ansvarlighet er et viktig kriterium når vi anbefaler forvaltere til våre kunder. 

Økt søkelys på åpenhet og bærekraft gir større behov for gode rapporteringsrutiner. Vi ser også omfattende økning i regulatoriske krav til åpenhet, kontroll og rapportering gjennom IORP II og ny EU-regulering.

Stadig flere investorer ønsker å motta bærekraftsrapportering. Vi utarbeider rapporter som er utformet for å hjelpe investorer med å forstå kilder til risiko og muligheter knyttet til ESG. I dette ligger en beskrivelse av bærekraftsrisiko (ESG-risiko), kontroller for ansvarlighet (eksklusjonsliste) og innsikt i porteføljens karbonutslipp.

Gabler kjøper bærekraftsdata fra markedsledende leverandører og syr dette sammen til beslutningsrelevante rapporter. I vår portalløsning gir vi investorer mulighet til å gjennomlyse fond og aggregere posisjoner på tvers av porteføljen. ESG-faktorer kan påvirke den langsiktige risiko- og avkastningsprofilen til institusjonelle porteføljer. Derfor er vi opptatt av at våre kunder vet hva de eier og hvilken risiko de er eksponert mot. Kontroll på ESG-faktorer er god risikostyring.

Vi arbeider aktivt for å kunne gi våre kunder reelle bærekraftige valgmuligheter. Vår misjon er å skape muligheter som gir resultater. Dette skal vi gjøre på vegne av kunder, for samfunnet og for våre ansatte. 

OM MILJØFYRTÅRN 

Miljøfyrtårn er et anerkjent og effektivt verktøy for sertifisering og miljøledelse, og Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar.

Vil du vite mer om Miljøfyrtårn?
Besøk www.miljofyrtarn.no 

Publisert: 3. mars 2021