close

Bærekraft

Som uavhengig rådgiver og porteføljeforvalter er kundens bærekraftshensyn også våre bærekraftshensyn.

Vi hjelper kundene å avdekke deres sanne bærekraftspreferanser og vi arbeider stadig for å gi dem reelle bærekraftige valgmuligheter. Dette er bra for kundene, samfunnet og oss. Samtidig arbeider vi aktivt med å øke vårt positive bidrag til verden, samt redusere og kompensere for eventuelle negative effekter.

Gabler har en realitetsorientert tilnærming til bærekraft og etikk som er godt stilt til å drive endringer samtidig som man ivaretar de målene og behovene man har som investor. Strategien vår har bred støtte i organisasjonen og springer ut fra vår rolle som uavhengig rådgiver. Som uavhengig rådgiver og porteføljeforvalter gir vi råd som samsvarer med dine faktiske preferanser. Dette sikrer at kunder med ambisiøse mål ikke ledes i retning av investeringer som forringer det ønskede bidraget. Samtidig sikrer vi at kunder ikke investerer i noe som er uforenelig med andre viktige investeringsmål.

Vårt arbeid

Bærekraftspreferanser

Vi forstår at det er betydelig variasjon i investors bærekraftspreferanser. Noen har ingen spesielle preferanser mens andre ønsker å gjøre en positiv forskjell i verden. Som uavhengig rådgiver er det vår oppgave å hjelpe deg med å avdekke dine sanne bærekraftspreferanser og utvikle en passende bærekraftsstrategi. Som uavhengig rådgiver kan du være sikker på at vi har ditt beste i tankene.  

Før vi gir råd om finansielle produkter gjennomfører vi grundige egnethetsvurderinger for å sikre at de aktuelle produktene er egnet for deg, og at de samsvarer med din risikotoleranse, evne til å bære tap, overordnede kapitalforvaltningsstrategi og bærekraftspreferanser.

Gabler skal bidra til at dine verdier jobber for deg og verden akkurat slik du ønsker det.

Produktutvalg

Vi er stolte av å kunne tilby et bredt spekter av produkter som dekker den store variasjonen i kunders bærekraftspreferanser. Vårt sortiment inkluderer alt fra indeksprodukter til aktivt forvaltete fond, med liten til stor involvering fra forvalters side med hensyn til bærekraftsmål.

Bærekraftsegenskaper ved aktuelle finansielle instrumenter evalueres ved opptak til produktsortimentet og i sammenheng med investeringsråd. Dette inkluderer en vurdering av bærekraftsrisiko, etiske hensyn, aktuelle bærekraftstiltak knyttet til forvaltningen og eventuelle bærekraftsmål. Grunnlaget for vurderingen er instrumentets bærekraftspolicy, karbonprofil, ESG-rating, brudd med Etikkrådets eksklusjonsliste og eventuelle bærekraftsforpliktelser, som f.eks. UNPRI-signatar. Dette gir oss en grundig forståelse av produktets bærekraftsprofil.

Vårt mål er alltid å tilby de beste investeringsproduktene til våre kunder, og det samme gjelder med hensyn til bærekraft og etikk.

Rådgivning

Gabler tar dine bærekraftspreferanser på alvor og integrerer dem i alle aktive investeringsstrategier. Som uavhengig rådgiver arbeider vi alltid for at våre råd er verdiskapende og med et fremragende produktutvalg kan vi sikre at dine preferanser og investeringer er samstemte.  

Gjennom et tett samarbeid med våre forvaltere sikrer vi at dine verdier forvaltes på en forsvarlig måte og at deres investeringsprosesser tar hensyn til bærekraftsrisiko. Vi hensyntar negative effekter av vår rådgivning ved å gi deg som kunde informasjon om produkters eksponering mot sektorer med vesentlige klima- og miljøeffekter, herunder hvorvidt ulike forvaltere benytter seg av eksempelvis ekskluderinger eller utøver aktivt eierskap.  

Gabler har etablert ordninger for produktstyring for å sikre at finansielle instrumenter som vi har til hensikt å tilby gjennom investeringsrådgivning er forenlige med behovet, egenskapene og målet, herunder eventuelle bærekraftsrelaterte mål, til deg som kunde.

For kunder som ønsker det tilbyr vi regelmessig gjennomlysing av porteføljen og rådgivning knyttet opp mot etablering eller endring av bærekraftsstrategien og etterlevelse av regulatoriske krav.

Porteføljeforvaltning

Gabler tilbyr porteføljeforvaltning som et helhetlig finansielt produkt til våre kunder. Dette finansielle produktets underliggende investeringer tar ikke hensyn til EU-kriteriene for miljømessig bærekraftige økonomiske aktiviteter. Gablers porteføljeforvaltning er en helhetlig tjeneste som gir kundene frihet fra ansvaret for å gjøre porteføljeendringer. Porteføljen består av Gablers utvalgte fond, forvaltet av erfarne forvaltere, og alle fondene gjennomgår en grundig kartlegging av deres bærekraftsprofiler.   

Vi tar hensyn til viktige bærekraftsfaktorer ved å kartlegge hvordan våre aktivt forvaltede porteføljer står seg mot forvaltningen i Oljefondet. Gablers utvalgte fond har en høy andel UNPRI-signatarer og følger Etikkrådets ekskluderingsliste tett. Kartleggingen vår vil avdekke hvor nært vi står god norsk praksis på området, slik god norsk praksis utføres av oljefondet.

Gablers generelle bærekraftsarbeid, inkludert vårt tette samarbeids med kapitalforvaltere, kommer også til nytte i porteføljeforvaltningstjenesten.

Se vår strategi for samfunnsansvar for mer informasjon.

Bærekraft

Vårt klimaløfte

Gabler bidrar til å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem. Vi jobber kontinuerlig for å redusere vårt karbonavtrykk og kompenserer for våre klimagassutslipp, og er stolte over å være miljøsertifisert. For oss er det viktig å kunne tilby våre kunder bærekraftsverktøy som kan fremme bærekraft og ansvarlige investeringer.

Menneskene

Vår viktigste ressurs

Gabler er en kompetansebedrift, og menneskene som jobber her er vår viktigste ressurs. Vi legger til rette for at alle ansatte har de beste forutsetningene for å lykkes. For oss er likestilling viktig. Derfor har vi god balanse i kjønn og alder på alle nivåer i selskapet.

Trygg fremtid

Resultater som gir muligheter

Vi skaper resultater for våre kunder, våre ansatte og våre eiere gjennom å være troverdig, involverende, profesjonell og smidig. Sammen skaper vi et trygt og inkluderende arbeidsmiljø hvor det er gøy å jobbe.

Engasjement

Sammen om en lys fremtid

Gabler skaper engasjement rundt bærekraftsmålene innad i organisasjonen og i samarbeid med resten av samfunnet. Vi ønsker å gi tilbake til samfunnet vi er en del av, og støtter initiativer som bidrar til samfunnsutviklingen.