close

Nytt pensjonssystem med styrket sosial profil

Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID) la i desember ut forslag til et forbedret pensjonssystem som skal styrke den sosiale profilen. Forslaget til endringer av folketrygden inkluderer blant annet forslag om innføring av «normert pensjonsalder» i stedet for 67 års pensjonsalder. Vi gir deg hovedpunktene oppsummert her.

Regjeringen har presentert Stortingsmelding med forslag til endringer i folketrygden, som en oppfølgning av pensjonsutvalgets rapport fra 2022. Rapporten har vært på høring, og 15. desember 2023 la arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna (Ap) frem regjeringens vurderinger og videre fremdrift. Det legges opp til at meldingen behandles videre i Stortinget i vårsesjonen.

Hovedtrekkene i nytt forslag til endringer i folketrygden


Kort oppsummert er forslag til endringer dette:

Det foreslås innført såkalt «normert pensjonsalder». Dette vil erstatte 67 års pensjonsalder, og være en bevegelig aldersgrense som øker i takt med at forventet levealder øker. Tilsvarende vil nedre pensjoneringsalder (62 år) bevege seg som følge av økende levealder.

  • Det antas at dette vil kunne skape en ny forventning om avgangsalder frem i tid, og at ikke dette låses til å fratre ved enten 62 eller 67 år
  • For eksempel vil 1974 årskullet måtte forvente at første mulighet for å ta ut pensjon er ved 63 år, mens det gis ubetinget rett til pensjon fra 68 år
  • Det nye begrepet vil fases gradvis inn i systemet, antakelig med første årskull lik 1964

Uføre skal sikres en bedre alderspensjon. I dag tilsier regelverket at uføre får alderspensjonsopptjening til 62 års alder i folketrygden. Da vil uføre etter hvert kunne sakke akterut når yrkesaktive står lenger i stilling. Med pensjonsopptjening til 65 år, vil det skjermes for en stor del av levealdersjusteringen av uføres senere alderspensjon.

Minsteytelser i folketrygden reguleres i takt med lønnsvekst.

  • Dette vil i så fall sikre at minsteytelsene opprettholder sin verdi i forhold til det generelle lønnsnivået i samfunnet.

Eget utvalg nedsettes for å vurdere løsninger for «slitere».

  • Det er stor variasjon i helsetilstand og mulighet for å stå lenger i arbeid. Det foreslås derfor at et utvalg utreder hvilke ordninger som kan innføres for «sliter»gruppen.

Regjeringen inviterer til et bredt forlik rundt disse endringene, men vi ser allerede i media at det er stor diskusjon og uenighet mellom de ulike partiene.

For henholdsvis offentlig tjenestepensjon, private tjenestepensjoner (herunder fripoliser), i tillegg til forholdet til AFP-ordninger i begge sektorer, sies det i dag ikke noe om tilsvarende skal eller bør innføres også der.

Forøvrig forventes ny livsvarig AFP-ordning for offentlig tjenestepensjon å bli vedtatt snart. Det blir også her spennende å se om det vedtas andre regler enn hva som ble foreslått i den høring som ble avsluttet for en tid tilbake. 

Les mer om regjeringens lovproposisjon om ny AFP i offentlig tjenestepensjon.

Se hva vi tilbyr innen pensjonsadministrasjon, pensjonsrådgivning og regnskapstjenester.

Publisert: 18. desember 2023