close

Ny AFP i offentlig tjenestepensjon

Arbeids- og inkluderingsdepartementet la 15. desember 2023 frem lovproposisjon om ny AFP-ordning i offentlig tjenestepensjon. Statens pensjonskasse utarbeider forslag til forskrifter med involvering av samarbeidspartnere, deriblant Gabler.

Dette følger opp avtalen som ble inngått i mars 2018 mellom Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID), LO, Unio, YS, Akademikerne, KS og Spekter om tjenestepensjon i offentlig sektor. Det fremmes ingen felles lov for AFP, da forslaget er knyttet til lov om AFP for medlemmer av statens pensjonskasse.

Kommunale tjenestepensjonsordninger fremgår av tariffavtale eller vedtekter, men det antas at endringene følges opp også i disse.

AID legger i proposisjonen til grunn gjeldende aldersgrenser, og vil komme tilbake til ny vurdering av aldersgrensene i lys av behandlingen av Stortingsmelding 6 2023-2024.

Regjeringen la samme dag frem forslag om endringer i pensjonssystemet som skal styrke den sosiale profilen, og som inkluderer forslag om innføring av «normert pensjonsalder» i stedet for 67 års pensjonsalder. Andre hovedpunkter inkluderer bedre alderspensjon for uføre, regulering av minsteytelser i Folketrygden i takt med lønnsvekst, og opprettelsen av et utvalg for å vurdere løsninger for arbeidstakere i «sliter»-gruppen. Regjeringen søker bred enighet, men det er allerede betydelig debatt og uenighet mellom partiene.

Mønster fra privat AFP

Ny AFP-ordning i offentlig pensjon skal som utgangspunkt utarbeides etter mønster av privat AFP. Det har vært komplekse områder, som skal løses med høringer og etterfølgende arbeid. Blant annet har sentrale spørsmål vært medregning på tvers av offentlig og privat tjenestepensjon, bruk av overføringsavtalen, kvalifikasjonskrav og så videre.

De nye reglene for livsvarig AFP får først betydning fra 2025, i og med at 1963 kullet da blir 62 år.

Ny AFP kort oppsummert


Her oppsummeres en del av de grunnleggende premissene og reglene i regjeringens forslag til endringer av AFP:

Opptjening og uttak

 • ny AFP beregnes ut fra alle år med inntekt i alderen 13 – 61 år (uavhengig av hvor inntekten er opparbeidet)
 • årlig opptjenes en AFP-beholdning på 4,21% av pensjonsgivende inntekt (også inntekt utover hva som er pensjonsgivende i den offentlige ordningen)
 • pensjonsuttak kan finne sted fra og med måneden etter en fyller 62 år, og kan ikke graderes
 • opptjent AFP-beholdning divideres med årskullets delingstall ved pensjonsuttaket
 • kan fritt kombineres med egen arbeidsinntekt
 • regulering av årlig pensjon slik som i Folketrygden, dvs. med et snitt av lønns- og prisvekst

Kvalifikasjonsregler

Ansiennitetsperioden anses i  utgangspunktet som de siste ni årene før man fyller 62 år. Noen vilkår og krav gjelder ved 62 år, mens andre ved uttak av AFP.

Ansiennitetsvilkår ved 62 års alder fases gradvis inn (noe forenklet beskrevet nedenfor).

 • Ansatt minst 7 av de siste 9 årene hos arbeidsgiver med AFP ordning, enten privat eller offentlig
  • For årskullene 1963 – 1966 kan allikevel AFP innvilges dersom minst 10 år i «AFP bedrift», og for:
   • 1963: 3 av de 5 siste årene ved 62 år
   • 1964: 4 av de 6 siste årene ved 62 år
   • 1965: 5 av de 7 siste årene ved 62 år
   • 1966: 6 av de 8 siste årene ved 62 år
 • Må være hovedarbeidsforholdet og må utgjøre minst 20 % av full stilling
 • Ikke inntekt som overstiger pensjonsgivende inntekt fra andre arbeidsgivere de 7 av siste 9 årene
 • Ikke mottatt pensjon eller annen ytelse uten motsvarende arbeidsplikt siste 3 årene før fylte 62 år
 • Arbeidstakere med uføretrygd fra Folketrygden ved 62 år innvilges ikke ny AFP

Det gjelder ytterligere kvalifikasjonsregler ved uttaksalder, som da gjelder fullt ut fra og med 1963 kullet

Medregning

Det legges opp til at tid i private virksomheter med AFP avtale skal medregnes i vurderingen av om ansiennitetsvilkåret ved 62 år er oppfylt for ny offentlig AFP.

Forholdet til betinget tjenestepensjon

Dersom ny AFP innvilges, skal betinget tjenestepensjon ikke utbetales. Det vil være nødvendig med ytterligere forskrifter for å regulere dette.

Med innføring av ny AFP i kombinasjon med påslagsordning – i tillegg til eventuell opptjening i bruttoordningen – vil det i utgangspunktet ikke være behov for at arbeidsgiver involveres i søknadsprosessen.

Sentrale spørsmål gjenstår, blant annet i forhold til finansiering. Her bør tariffpartene diskutere og løsning forankres i egen avtale.

Det vil bli utarbeidet ytterligere forskrifter til AFP ordningen, og AID har bedt Statens pensjonskasse om å utarbeide forslag til forskrifter og involvere nødvendige samarbeidspartnere. Her er vi i Gabler invitert med i arbeidet.

Les regjeringens forslag til endringer i pensjonssystemet her.

Les mer om hva vi tilbyr innen pensjonsadministrasjon, pensjonsrådgivning og regnskapstjenester.

Publisert: 15. desember 2023