close

Krav til utkontraktering og meldeplikt

Verdipapirforetak, captives, pensjonskasser og brannkasser har mistet sitt tidligere unntak fra meldeplikt ved utkontraktering, og alle foretak underlagt finanstilsynsloven ble underlagt mer omfattende krav til oppfølging av utkontrakterte oppgaver.

Finanstilsynsloven pålegger foretak under tilsyn å melde fra til Finanstilsynet ved inngåelse av avtale om utkontraktering av virksomhet, ved senere endring av slik avtale og ved bytte av oppdragstaker. Meldingen skal gis minst 60 dager før iverksettelse. Verdipapirforetak, egenforsikringsselskap (såkalte captives), pensjonskasser og brannkasser var tidligere unntatt meldeplikten, men mistet unntaket 1. januar 2022. Samtidig trådte meldepliktforskriften i kraft.

Som en stor utkontrakteringsleverandør kjenner Gabler kravene og vi bistår gjerne din virksomhet med etterlevelse.

Forskriften presiserer at meldeplikten gjelder funksjoner og oppgaver som vurderes kritiske eller viktige.  Oppgaver som er sentrale for styringen og kontrollen med virksomheten eller som ligger tett opp mot det foretaket har konsesjon for å gjøre, skal som hovedregel meldes. Uavhengig av meldeplikt, skal alle foretak vedlikeholde et register over sine utkontrakteringsavtaler.

Viktig og kritisk utkontraktering, samt all IKT-utkontraktering, skal også styrebehandles hos foretaket, og for IKT-utkontraktering skal risikovurdering, styreprotokoll og avtale følge med meldingen.

Ikke nøl med å ta kontakt for å  høre hvordan vi kan  bistå!