close

Personvernerklæring Gabler Investments

Personvernerklæring for besøkende på Gablers nettsiderGabler Investments AS er opptatt av å verne personopplysninger, og vi legger derfor stor vekt på ditt personvern. Her redegjør vi for hvordan vi følger retningslinjene for personvern og personopplysninger i henhold til personvernforordningen, (EU) 2016/679, forkortet GDPR. 

Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til deg som person, f.eks. navn, personnummer, kjønn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, bankkonto og inntektsopplysninger. 

I dette dokumentet gir vi deg informasjon om hvordan vi bruker og beskytter personopplysningene dine og hvilke rettigheter du har.

Om informasjonskapsler/cookies  

En informasjonskapsel er en liten datafil som sendes fra vårt nettsted og lagres på din datamaskin, for å gjøre brukerens opplevelse mer effektiv. Filene kan kun leses av gabler.no og brukeren selv. Bruk av nettstedet kan ikke spores tilbake til enkeltpersoner. I henhold til loven kan vi lagre informasjonskapsler på enheten dersom de er strengt nødvendig for driften av dette området. For andre typer informasjonskapsler kreves det samtykke fra deg som bruker.  

Se liste over informasjonskapsler her 


Hvem er behandlingsansvarlig for opplysningene dine?

Behandlingsansvarlig er den som bestemmer formålet med behandlingen av dine personopplysninger, og den som er overordnet ansvarlig for å overholde regelverket.  

Gabler Investments AS (org.nr. 995 222 558) ved Daglig leder, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. 

Databehandlere

Gabler Investments har inngått avtaler med underleverandører som vil kunne ha behov for opplysninger om deg. Disse omtales som databehandlere. Våre underleverandører behandler dine opplysninger på vegne av Gabler Investments og vil ikke kunne bruke opplysningene for andre formål. Når vi deler opplysninger med våre underleverandører, regnes dette ikke som utlevering av personopplysninger, og denne delingen av opplysninger reguleres av databehandleravtaler. Våre underleverandører har taushetsplikt om opplysningene.  

Hvorfor samler vi inn dine personopplysninger?

Formålet med behandling av personopplysninger er først og fremst å kunne levere de tjenestene det er inngått en kundeavtale om, inkludert fakturering for tjenestene og annen kommunikasjon for å kunne gi en hensiktsmessig kundeoppfølging. 

Videre vil det være nødvendig for Gabler Investments å behandle personopplysninger om deg for å kunne oppfylle lovkrav som gjelder for verdipapirforetak i Norge.

Hvilke personopplysninger samler vi inn?

Etablering av kundeforhold

Gabler Investments innhenter og behandler personopplysninger fra deg for å gjennomføre egnethetsvurdering i henhold til verdipapirhandelloven, og for å kunne yte investeringsrådgivning, samt øvrige tjenester. Hvitvaskingsloven pålegger Gabler Investments å utføre kundetiltak. Dette innebærer å innhente opplysninger som blant annet legitimasjon, fødeland, statsborgerskap, midlers opprinnelse, samt om du er en politisk eksponert person.

Helhetlig investeringsrådgiving forutsetter at det innhentes blant annet informasjon om dine finansielle plasseringer, personlige forhold, investeringsmål, din økonomiske situasjon og risikovillighet. For å sikre god kvalitet av kundedata og etterleve juridiske krav kan Gabler Investments komplettere innhentede opplysninger fra deg med informasjon fra private eller offentlige registre, som Folkeregisteret, Skatteetaten og Kontakt- og reservasjonsregisteret.

Oppfølging av kundeforhold

All løpende kommunikasjon med deg, både elektronisk og fysisk, samt øvrige notater vil lagres. Denne lagringen er pålagt i henhold til verdipapirregelverket, og sikrer at eventuelle endringer i din situasjon eller besluttede tiltak er dokumenterte.

Dersom det er opplysninger du ikke ønsker at lagres i møtereferat, kan du henstille om at det utelates.

Hvitvaskingsloven pålegger Gabler å jevnlig oppdatere opplysningene som ble innhentet i forbindelse med «kjenn din kunde»-prinsippet ved etablering av kundeforholdet.

Når Gabler Investments yter investeringstjenester til eksisterende eller mulige kunder er vi pålagt å gjøre lydopptak av alle telefonsamtaler og annen elektronisk kommunikasjon. Lydopptak og annen kundedokumentasjon er vi pålagt å oppbevare i minst 5 år.

Åpenhetsloven

For å sikre etterlevelse av Gabler Investments sin informasjonsplikt etter åpenhetsloven må Gabler Investments behandle personopplysninger knyttet til de som ber om informasjon. Personopplysningene som behandles vil primært være kontaktinformasjon, samt andre opplysninger som er nødvendige for å gjennomføre behandling av informasjonskravet.

Seminar og arrangement

Ved påmelding til seminar og arrangement vil Gabler Investments kunne be deg om å registrere navn, organisasjon, e-post, telefonnummer, stilling og fakturareferanse. Opplysninger deles ikke med andre. Unntak er navn og organisasjon, som kan bli delt med øvrige deltakere på arrangementer.

Hvor lenge oppbevarer vi personopplysningene dine?

Gabler Investments oppbevarer personopplysninger om kunder så lenge kundeforholdet varer. Opplysningene blir slettet når de ikke lenger er nødvendig for å oppfylle formålet de ble innhentet for, men beholdes lenge nok til å oppfylle de lovpålagte oppbevaringspliktene. Disse pliktene er som følger:

  • Verdipapirhandelloven og verdipapirforskriften
    • Kundeopplysninger skal lagres i minst fem år etter at kundeforholdet er opphørt, og lydopptak som skal lagres i minst tre år etter opptak
  • Hvitvaskingsloven
    • Opplysninger knyttet til gjennomført kundekontroll skal lagres i fem år etter at kundeforholdet er avsluttet, eller aktuell transaksjon er gjennomført.
  • Bokføringsloven og bokføringsforskriften

Oppbevaringspliktig regnskapsmateriale skal oppbevares i fem år etter aktuelt regnskapsårs slutt.

Hvem utleverer vi dine opplysninger til?

Gabler Investments vil kun utlevere personopplysninger til tredjeparter dersom det er lovpålagt eller i overenstemmelse med norsk personvernlovgivning, og utleveringen blir gjort for de formål som kommer frem av denne personvernerklæringen. Slike tredjeparter kan være banker, finansielle og juridiske rådgivere og skattemyndigheter.  

Personopplysninger kan bli utlevert til  

  • Skatteetaten, som følge av Gabler Investments opplysningsplikt etter Skatteforvaltningsloven 
  • Økokrim som følge av Gabler Investments rapporteringsplikt i Hvitvaskingsloven 
  • Finanstilsynet som følge av Gabler Investments rapporteringsplikt i Verdipapirhandelloven.  

Personopplysninger kan ved lovbestemt opplysningsplikt også utleveres til andre myndigheter.   

Gabler Investments, inkludert underleverandører, overfører ikke opplysninger til tredjeparter utenfor EU/EØS.

Vi har taushetsplikt

Gabler Investments har taushetsplikt om dine personopplysninger. Taushetsplikten innebærer at opplysninger ikke kan utleveres til andre med mindre du samtykker til det eller lovhjemmel opphever taushetsplikten. 

Et samtykke skal være uttrykkelig, frivillig og informert, slik at du forstår hvilke opplysninger det gjelder og hvem opplysningene utleveres til. Du kan når som helst trekke tilbake dette samtykket. Personopplysninger kan ellers utleveres til offentlige myndigheter og andre utenforstående når dette følger av bestemmelser i lov.

Hvilke rettigheter har du?

Rett til innsyn

Du har rett til å få informasjon om vår behandling av dine personopplysninger. Videre har du rett til innsyn i våre opplysninger om deg, og du kan kreve disse rettet dersom disse skulle vise seg å være uriktige eller ufullstendige. Vi er forpliktet til å gi deg tilbakemelding innen 30 dager.

Rett til sletting

Gabler AS oppbevarer personopplysninger om kunder så lenge kundeforholdet varer. Opplysningene blir slettet når de ikke lenger er nødvendig for å oppfylle formålet de ble innhentet for, i henhold til GDPR artikkel 17.  Det betyr at så lenge du har en avtale med oss, er vi pålagt å lagre nødvendige opplysninger om deg. Når avtaleforholdet avsluttes, lagrer vi opplysninger frem til lovpålagte lagrings- og foreldelsesfrister opphører.

Rett til begrensning

I noen situasjoner har du rett til å be oss begrense behandlingen av opplysninger om deg. Dersom dette blir gjort kan opplysningene dine lagres, men ikke benyttes til noe. Hvilke tilfeller dette gjelder for er beskrevet i GDPR artikkel 18.

Rett til dataportabilitet

Rett til dataportabilitet innebærer at du kan få utlevert personopplysninger om deg selv, og bruke disse som du vil på tvers av systemer og tjenester. Opplysningene skal utleveres i et maskinlesbart og vanlig brukt filformat. Dette skal gjøre det enklere for deg å bytte tjenesteleverandør.

Særlig om klagetilfeller

Gabler Investments vil også ha lov til å kunne behandle personopplysninger om deg som er nødvendige for å ivareta en berettiget interesse til Gabler Investments der hvor denne veier tyngre enn hensynet til dine rettigheter og friheter. Et eksempel på en slik berettiget interesse er en mulighet til å kunne forsvare seg mot rettslig klage.

Sikkerhet

Personopplysninger som innhentes av Gabler Investments sikres med hensyn til konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet. 

Ved utlevering av personopplysninger som krever konfidensialitet (etter samtykke), vil slik utlevering skje ved bruk av kryptert e-post.  

Gabler Investments har iverksatt tiltak for å beskytte opplysningene dine mot uautorisert tilgang, bruk eller endring og ulovlig ødeleggelse. Tilgangen til opplysningene vi samler inn om deg er begrenset, som innebærer at bare de som trenger opplysningene for å kunne utføre sine arbeidsoppgaver har tilgang til dem.

I Gabler Investments skjer ingen automatiserte avgjørelser, det vil si avgjørelser som utelukkende baseres på maskinell behandling. Gabler Investments bruker heller ikke personopplysninger til markedsføring eller profilering.

Klage til Datatilsynet

Dersom du lurer på noe angående erklæringen eller Gabler Investments AS sin behandling av personopplysninger, ber vi deg kontakte oss på telefon +47 24 13 07 00 eller på e-post personvern@gabler.no.  Vi er forpliktet til å gi deg tilbakemelding innen 30 dager.

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer overens med beskrivelsen, eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, har du anledning til å klage til Datatilsynet. Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no.

Kontaktinformasjon

Gabler Investments AS 

E-post: personvern@gabler.no 
Telefon: +47 24 13 07 00
Postadresse: Postboks 1818 Vika, 0123 Oslo 

Denne personvernerklæringen ble sist oppdatert 6.7.2023