close

Taktskifte for bærekraftige investeringer

ESG – hva skal du med bærekraftsrapportering – og hvor skal du begynne? Mange av våre kunder ønsker å investere ansvarlig, men har ikke mulighet til å vurdere enkeltinvesteringer selv. Vi tilbyr skreddersydde løsninger for god risikostyring og nye rapporteringskrav rundt bærekraft.

Hvorfor bærekraftsrapportering?


Ansvarlige investeringer og bærekraft er i vinden som aldri før. Innen finans har det vært et sentralt tema de siste årene, men i løpet av de siste to årene har vi sett et tydelig taktskifte.

Nye rapporteringskrav om ESG er på vei, og trolig blir det krav om å rapportere innen korte tidsfrister. Vi vet at det er viktig for våre kunder å investere ansvarlig, men det er begrenset med tid og kapasitet til å vurdere dette selv.

I Gabler har vi jobbet med bærekraftige investeringer i mange år. Vi tilbyr nå ESG-rapportering og skreddersyr løsninger basert på dine behov som investor.

Gabler har lang ekspertise på risikostyring, og har flere pensjonskasser på kundelisten. Fordi vi har solid forståelse for regelverket for pensjonskasser, kan vi hjelpe både med kontroll over risikostyringen, i tillegg til å levere oversiktlige og forståelige rapporter på ESG.

Hva er ESG?

Foto: Shutterstock

ESG kalles ofte ansvarlige investeringer, og står for Environmental, Social and Governance. På norsk kan det oversettes til miljø-, samfunns- og styringsmessige forhold. Begrepet brukes av investorer, forvaltere og finansbransjen for å vurdere virksomheters risiko i forhold til samfunnsansvar og bærekraft. 

Eksempler på miljømessige forhold kan være forurensing, klimaendringer, naturforsøpling og energiforbruk. Menneskerettigheter, barnearbeid, arbeidsforhold og arbeidstakeres rettigheter er eksempler på sosiale forhold, mens bestikkelser og korrupsjon, mangfold og struktur i styret, etterlevelse av lover og kontrollmekanismer i selskapet er eksempler på styringsmessige forhold. 

ESG-kravene som er på vei, skal bidra til en langsiktig tenkning som inkluderer miljøhensyn, sosiale forhold og styresett i risikovurderinger og beslutninger.

EUs rammeverk for bærekraftsrapportering


EU har vedtatt flere nye reguleringer i forbindelse med det grønne skiftet. I 2019 kom «Green Deal» som er en del av Europas arbeid med å oppnå FNs bærekraftsmål innen 2030. 

Et klassifiseringssystem (taksonomi) for bærekraftig økonomisk aktivitet er satt opp, med definisjoner som skal sørge for felles forståelse av hva som vil kvalifisere som bærekraftig økonomisk aktivitet. Målet er en internasjonal standard for hvilke aktiviteter og investeringer som kan regnes som miljø- og klimamessig bærekraftige.

Foto: Shutterstock

Skreddersydde løsninger til økte krav


Økt søkelys på åpenhet og bærekraft gir større behov for gode rapporteringsrutiner. Samtidig vil investorer som ikke rapporterer på bærekraft risikere dårlig omdømme. Videre ser vi omfattende økning i regulatoriske krav til åpenhet, kontroll og rapportering (IORP II + ny EU regulering).

For en pensjonskasse vil administrasjonen og styret ha et reelt behov for kontroll på ESG-risikotagningen i porteføljen. Dette krever tid og ressurser. Å sammenligne bærekraftsdata mellom selskaper, sektorer, land og aktivaklasser er krevende, og informasjonen vil endre seg over tid. Derfor tilbyr vi en rapporteringsløsning som løser dette for deg.

Gjennom god kontroll på underliggende data, evne til å sammenstille og aggregere eksponering på tvers av porteføljen og tilegne bærekraftsvurderinger, får du god kontroll på porteføljens bærekraftsituasjon.

Gablers løsning: Relevant, fleksibel og compliant

For å forstå om et selskap tar tilstrekkelig hensyn til et nøkkelforhold, er det viktig å forstå både hvilke styringsstrategier som er iverksatt, og hvor utsatt selskapet er for den aktuelle risikokilden.

ESG-score er et mål på hvor godt porteføljen er posisjonert med hensyn til langsiktige kilder til risiko og muligheter knyttet til miljø (E), sosiale forhold (S) og selskapsstyring (G). Hvert enkelt fond måles for sitt bidrag og gis en overordnet ESG-karakter. Selskapene blir rangert på en skala fra AAA til CCC på et relativt grunnlag ut fra bransjemessig standard. I kjernen av Gablers ESG-rapporter er ESG-karakterer og datapunkter levert av MSCI. 

Våre rapporter er utformet for å hjelpe investorer med å forstå kilder til risiko og muligheter knyttet til ESG.

ESG-faktorer kan påvirke den langsiktige risiko- og avkastningsprofilen til institusjonelle porteføljer. Derfor er vi opptatt av at våre kunder vet hva de eier og hvilken risiko de er eksponert mot. Kontroll på ESG-faktorer er god risikostyring.

Har din pensjonskasse kontroll på risikostyringen, eller ønsker du at andre overtar jobben?

Vi gir deg oversikt og kontroll på risikotagningen i porteføljen. Ønsker du å lære mer om hvordan vi jobber med dette, ta gjerne kontakt.

Publisert: 2. desember 2020