close

Revidert tjenestepensjonsdirektiv (IORP II) settes i kraft

Forskriften trer i kraft 1. januar 2023. Ventetiden har fått en sluttdato. Det er på tide å innrette norske pensjonskasser mot en ny hverdag.

EU vedtok nytt tjenestepensjonsdirektiv i desember 2016, med virkning fra 13. januar 2019. Utkast til høringsnotat ble sendt 31.01.2019, og norske pensjonskasser har med bakgrunn i dette vært kjent med de forventede implikasjoner regelverket har for sin virksomhet.

Lovreglene for det reviderte tjenestepensjonsdirektivet, ble vedtatt av Stortinget 29. mars og sanksjonert av Kongen i statsråd 8. april 2022. Kongen i statsråd besluttet 22. juni at lovreglene skal tre i kraft 1. januar 2023. Finansdepartementet har samme dag vedtatt forskrifter som regulerer IORP II-regelverket for pensjonsforetak.

Se hele forskriften på regjeringen.no:

Forskrift om gjennomføring av revidert tjenestepensjonsdirektiv (IORP II) for pensjonsforetak.

Tjenestepensjonsdirektivets krav

Reglene gjelder for pensjonskasser og skal bidra til at pensjonskasser oppfyller sine forpliktelser, gjennom å sikre god virksomhetsstyring.

Virksomhetsstyringen skal omfatte hele den virksomheten pensjonskassen utøver. Dette skal gjøres gjennom etablering av nye kontrollfunksjoner i pensjonskassene, samt tydeliggjøring av pensjonskassens virksomhet gjennom strategier og policyer.

Medlemmer og rettighetshavere skal sikres tydelig og relevant informasjon, og tilsynsmyndighetene skal sikres nødvendige virkemidler i tilsynet av pensjonskasser. Det gis også regler om grensekryssende virksomhet.

Uavhengige kontrollfunksjoner

Pensjonskassen må etablere nye kontrollfunksjoner og sørge for at risikostyrings-, aktuar- og internrevisjonsfunksjoner utføres på en effektiv, objektiv og uavhengig måte.

Personer som utfører kontrollfunksjonen, skal rapportere til pensjonskassens styre om alle vesentlige forhold innenfor sitt ansvarsområde.

Ved utnevnelse av kontrollfunksjonene, skal det legges til grunn vurdering av egnethet og eventuelle interessekonflikter.

Risikostyringsfunksjonen: Den uavhengige kontrollfunksjonen med ansvar for risikostyring skal påse at risikoene knyttet til pensjonskassens virksomhet er identifisert, målt, styrt og overvåket.

Aktuarfunksjonen: Skal påse at pensjonskassens virksomhet til enhver tid blir drevet på en forsikringsteknisk forsvarlig måte. Aktuarfunksjonen skal også påse at tilordning av avkastning og overskudd ved forvaltning av midler, samt overskudd på risikoresultat, skjer i henhold til forsikringsvirksomhetsloven.

Internrevisjonsfunksjonen: Skal etableres i henhold til kravene i Finansforetaksloven. Finanstilsynet kan ved enkeltvedtak unnta pensjonskasser som forvalter pensjonsordninger med færre enn 100 medlemmer.

Foruten internrevisjonsfunksjonen, kan pensjonskassen ha én person eller en enhet som ivaretar mer enn én funksjon.

Les om Gabler Aktuar & Risk Management .

Vi hjelper forsikringsselskaper og pensjonskasser med rådgivning og rapportering innen aktuartjenester, risk management og etterlevelse.

Foto: Shutterstock

Forsvarlig kapitalforvaltning

Pensjonskassen skal skriftlig redegjøre for sin kapitalforvaltningsstrategi. Redegjørelsen skal minst inneholde en beskrivelse av systemet for styring og kontroll med risikoene, den strategiske aktivallokeringen, samt hvordan kapitalforvaltningsstrategien tar hensyn til faktorer knyttet til miljø, sosiale forhold og foretaksstyring.

Redegjørelsen skal jevnlig vurderes og gjøres offentlig tilgjengelig for pensjonskassens medlemmer.

Egenvurdering av risiko

Egenvurderingen skal inneholde en redegjørelse for metoder og prosesser for å påvise og vurdere pensjonskassens risikoer på kort og lang sikt. Den skal også inneholde en beskrivelse av hvordan egenvurderingen er innlemmet i foretakets risikostyring og ved strategiske beslutninger.

Egenvurderingen skal gi en vurdering av risikoer for medlemmene, i tillegg til effektiviteten av korrigerende tiltak og en kvalitativ vurdering av de tiltak som sikrer pensjonsytelser.

Ved utkontraktering av en kontrollfunksjon skal egenvurderingen inneholde en beskrivelse av hvordan interessekonflikter forhindres.

Egnethetsvurdering og godtgjørelsesordning

Pensjonskassens styre skal egnethetsvurdere seg selv, i tillegg til personer som utøver kontroll- og nøkkelfunksjoner. Dette er i tråd med rundskriv 1/2020 fra Finanstilsynet.

Pensjonskassens godtgjørelsesordninger skal tilpasses virksomhetens organisering, art, omfang og kompleksitet, og fremme god styring og kontroll med foretakets risikoer.

Oppfølging av utkontraktert virksomhet

Utkontraktering må ikke føre til at kvaliteten på pensjonskassens styringssystem reduseres, at den operasjonelle risikoen øker eller til dårligere oppfølging av medlemmer.

Pensjonskassen skal påse at virksomhet som er utkontraktert er forsvarlig, både ved valg av tjenesteyter og gjennom løpende overvåkning av den utkontrakterte virksomheten. Pensjonskassen skal sørge for at det besitter tilstrekkelig kompetanse til å håndtere utkontrakteringsavtalen.

Foto: Shutterstock

Tydelig og relevant informasjonsutveksling til medlemmene

Pensjonskassen skal tilgjengeliggjøre spesifisert informasjon om pensjonsordningen og pensjonskassen. Dette gjøres primært gjennom pensjonskassens egen hjemmeside.

Pensjonskassen skal utarbeide en skriftlig pensjonsoversikt som tilgjengeliggjøres for hvert enkelt medlem. Kravet til skriftlighet er ikke til hinder for at foretaket benytter elektronisk kommunikasjon, så lenge medlemmet ikke har reservert seg mot slik kommunikasjon. Bruk av elektronisk kommunikasjon må sette medlemmet i stand til å lagre informasjonen og gi mulighet til uendret gjengivelse av den lagrede informasjonen.

Les om Gabler Pensjonstjenester.

Publisert: 1. juli 2022