close

Gabler etablerer ny enhet for Risk Management

Finansnæringen er i stadig endring. Nytt av året er det nye IORP II-regulativet som ble innført i EU i januar 2019. Vi ønsker kontinuerlig å tilpasse oss viktige endringer i markedet, for å sikre at våre kunder er ivaretatt på best mulig måte.

I den anledning har vi valgt å etablere en ny enhet for «Risk Management».

Avdelingen vil bestå av ansatte fra Gabler Triton og Gabler Investments, som alle har lang og god erfaring innenfor stresstesting, kontroll– og resultatrapportering.

Ved å samle interne ressurser i et felles kompetansemiljø vil vi oppnå gode synergieffekter, som sørger for god kvalitet til deg som kunde.

Uavhengig enhet

Den nye enheten blir uavhengig av Gabler Investments og Gabler Triton. Vi vil fortsatt levere like god kvalitet, og med samme frekvens, som vi har gjort hittil. Enheten tilføres flere ressurser for å kunne ta på seg nye oppgaver, særlig knyttet til GAP-analyser, ORA-rapportering og Risk Management-oppgaver for pensjonskassene.

Risk Management-enheten vil også håndtere Solvens II og FORT- og PORT-rapportering, og blir på den måten et kraftsentrum i Gabler for resultat- og
risikomåling og risikostyring. Vi iverksatte et prosjekt i september 2018, som hadde til hensikt å forberede våre kunder på IORP II og konsekvensene av dette.

Nye krav med IORP II

IORP II-regulativet ble innført i EU i januar 2019. Her til lands har Finanstilsynet utarbeidet er forslag til høringsnotat som er oversendt Finansdepartementet, og de fleste venter at dette vil bli sendt på høring denne våren med mulig vedtak og virkning i Norge fra 1.1.2020.

IORP II vil gripe inn på mange områder i pensjonskassenes virksomhet, særlig på pensjonskassenes dokumentasjon av virksomheten (strategier og rutinebeskrivelser) og pensjonskassenes organisasjoner. Her vil det bli stilt helt nye krav til blant annet uavhengighet mellom utøvende og kontrollerende enheter, vurdering av interessekonflikter og krav til utkontraktering av tjenester. Det innføres tre nye nøkkelfunksjoner: risikostyring, intern revisjon og aktuarfunksjon.

Publisert: 10. mai 2019