Personvernerklæring for Nortura Konsernpensjonskasse

Dette dokumentet beskriver hvordan pensjonskassen samler inn og bruker personopplysninger. Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til deg som person, for eksempel navn, fødselsnummer, adresse, telefonnummer, inntektsopplysninger og lignende.

Behandlingsansvarlig

Behandlingsansvarlig er den som bestemmer formålet med behandlingen av dine personopplysninger. Nortura Konsernpensjonskasse, ved daglig leder, er behandlingsansvarlig for pensjonskassens behandling av personopplysninger.

Databehandlere

Pensjonskassen har inngått avtaler med underleverandører som vil kunne ha behov for opplysninger om deg. Disse omtales som databehandlere. Våre underleverandører behandler dine opplysninger på vegne av pensjonskassen og vil ikke kunne bruke opplysningene for andre formål. Når vi deler opplysninger med våre underleverandører, regnes dette ikke som utlevering av personopplysninger, og denne delingen av opplysninger reguleres av databehandleravtaler. Våre underleverandører har taushetsplikt om opplysningene.

Formålet med behandlingen av personopplysninger

Personopplysninger er nødvendige for at pensjonskassen skal kunne oppfylle sine forpliktelser overfor deg som rettighetshaver og sikre at korrekt pensjon utbetales til rett tid. Vi behandler også opplysninger for å oppfylle de rettslige forpliktelser som påhviler pensjonskassen etter lovgivningen. I noen tilfeller vil vi også kunne behandle opplysninger knyttet til dine nærmeste familiemedlemmer.

Innhenting av personopplysninger

Pensjonskassen vil i mange tilfeller innhente personopplysningene direkte fra deg. Det gjelder for eksempel når du søker om pensjon. Du har ingen plikt til å gi disse opplysningene, men uten disse opplysningene kan vi ikke gjennomføre behandlingen av saken og du kan miste dine rettigheter.
Pensjonskassen innhenter også opplysninger fra andre, herunder:

 • Din arbeidsgiver for opplysninger om navn, adresse, lønn og stillingsstørrelse for å registrere og kontinuerlig oppdatere din pensjonsopptjening
 • NAV for å simulere forventet pensjonsutbetaling dersom du ber om det
 • Andre pensjonsleverandører for opplysninger om pensjonsrettigheter du har opptjent hos disse, for å beregne din samlede pensjon korrekt
 • Din behandler for helseopplysninger for å vurdere søknad om uførepensjon. Gjennom signeringen av søknadsskjema for uførepensjon gir du oss fullmakt til å innhente helseopplysninger.
 • Skatteetaten for skatteopplysninger for å sikre korrekt skattetrekk
 • Folkeregisteret for innhenting av adresseopplysninger for å sikre at viktig informasjon om forsikringsforholdet kommer frem til deg eller eventuelt dine etterlatte.

Utlevering av personopplysninger

Pensjonskassen utleverer personopplysninger til:

 • Din arbeidsgiver om forsikringspremie som er innbetalt for deg og opplysninger om pensjonsytelser, pensjoneringstidspunkt, opptjeningstid mv.
 • Andre pensjonsleverandører om navn, fødselsnummer, opptjeningstid, innbetalt premie mv. for å sikre beregning av riktig pensjon og for å flytte medlemskapet ditt dersom arbeidsgiver velger en annen tjenestepensjonsleverandør
 • Skatteetaten for å innberette om pensjonsutbetalinger
 • NAV for opplysninger for å sikre korrekt beregning av din pensjon
 • Norsk Pensjon for å finne en samlet oversikt over dine pensjonsrettigheter både i folketrygden, private tjenestepensjonsordninger og etter individuelle avtaler. Ved pålogging til Norsk Pensjons portal gir du samtykke til at denne informasjonen kan innhentes
 • Domstolene dersom du anker over en avgjørelse som pensjonskassen har truffet vedrørende dine pensjonsrettigheter
 • Offentlig myndighet om rettslig pålegg / hjemmel for slik utlevering
 • Til privat tjenestepensjonsordning for korrekt premieberegning etter tjenestepensjonsloven kapittel 8

Taushetsplikt

Pensjonskassen har taushetsplikt om dine personopplysninger. Taushetsplikten innebærer at opplysninger ikke kan utleveres til andre med mindre du samtykker til det eller lovhjemmel opphever taushetsplikten. Et samtykke skal være uttrykkelig, frivillig og informert, slik at du forstår hvilke opplysninger det gjelder og hvem opplysningene utleveres til. Personopplysninger kan ellers utleveres til offentlige myndigheter og andre utenforstående når dette følger av bestemmelser i lov.

Dine rettigheter – rett til innsyn, retting og sletting

Du har rett til å få informasjon om vår behandling av personopplysninger. Videre har du rett til innsyn i opplysninger om deg, og du kan kreve disse rettet dersom de er uriktige eller ufullstendige. Opplysninger som er unødvendige kan du kreve å få slettet.

Pensjonskassen vil slette de registrerte opplysningene når vi ikke lenger har bruk for dem for å oppfylle formålet som gjorde at disse opprinnelig ble innhentet. Vi vil normalt oppbevare opplysningene så lenge dine rettigheter i pensjonskassen består. Opplysninger som vi etter lov er pålagt å oppbevare, for eksempel i medhold av regnskapslovgivningen, vil ikke slettes før de lovpålagte oppbevaringsfristene er utløpt.

Sikkerhet

Pensjonskassen har iverksatt tiltak for å beskytte opplysningene dine mot uautorisert tilgang, bruk eller endring og ulovlig ødeleggelse. Pensjonskassen har begrenset tilgangen til opplysningene vi samler inn om deg, eksemplifisert med at bare de som trenger opplysningene for å kunne utføre sine arbeidsoppgaver har tilgang til dem.

I pensjonskassen skjer ingen automatiserte avgjørelser, det vil si avgjørelser som utelukkende baseres på maskinell behandling. Pensjonskassen bruker heller ikke personopplysninger til markedsføring eller profilering.

Informasjon

Har du spørsmål knyttet til denne personvernerklæringen eller hvordan vi behandler personopplysninger, kan du kontakte oss på e-post pensjonskassen@nortura.no

Her kan du også henvende deg dersom du ønsker innsyn i opplysninger som Nortura Konsernpensjonskasse har registrert om deg.

Dersom du mener at pensjonskassen behandler personopplysningene dine i strid med regelverket, så ber vi deg om å kontakte oss. Du kan også klage til Datatilsynet.