Alderspensjon fra pensjonskassen beregnes etter reglene for offentlig tjenestepensjon. Etter endringene i folketrygden fra 2011 og i offentlig tjenestepensjon fra 1.1.2020 er pensjonen avhengig av hvilket årskull du tilhører. Dette skyldes blant annet ny opptjeningsmodell i folketrygden og  levealdersjusteringen som er innført.

Alderspensjonen fra pensjonskassen er livsvarig.

Pensjonsnivået for alderspensjon beregnes for pensjon fra folketrygden og tjenestepensjonsordningen samlet. Det innebærer at det beregnes et fradrag for folketrygden når beløpet som skal utbetales fra tjenestepensjonsordningen fastsettes. Denne beregningen kalles samordning . Beregningen foretas som om alderspensjon både fra folketrygden og tjenestepensjonsordningen tidligst tas ut ved fylte 67 år. Medlemmer som har tatt ut folketrygden tidligere vil få lavere samlet pensjon.

Levealdersjustering innebærer at alderspensjonen justeres etter forventet levealder for hvert årskull. Når levealderen øke må hvert årskull jobbe noe lenger for å oppnå samme pensjonsnivå som eldre årskull. Levealdersjustering er innført både for folketrygden og offentlig tjenestepensjon.

Når netto tjenestepensjon skal beregnes må alderspensjon fra folketrygden trekkes fra. Denne beregningen kalles samordning og det er ikke den faktiske men en beregnet folketrygd som trekkes fra. Folketrygden utbetales i sin helhet fra NAV, mens den netto tjenestepensjonen utbetales fra pensjonskassen.

Årskullene til og med 1953 har all sin opptjening i folketrygden etter gamle regler. Årskullene mellom 1954 og 1962 har delvis opptjening etter nye regler i folketrygden og delvis etter de reglene som gjaldt før 2011. Dette innebærer at man utfører samordningsberegningen både etter de gamle reglene og etter de nye og til slutt vektes pensjonen etter hvor stor andel man har av ny og gammel opptjening i folketrygden. Årskullene fra og med 1963 har all sin opptjening i folketrygden etter nye regler.

Alderspensjon for deg som er født før 1954

Alderspensjon for deg som er født 1954-1958

Alderspensjon for deg som er født 1959-1962

Alderspensjon for deg som er født etter 1962

keyboard_backspace Tilbake