Personvernerklæring for kunder i Gabler Investments AS

Gabler Investments AS (org.no 995 222 558), heretter benevnt «Gabler» eller «vi», er behandlingsansvarlig for de personopplysningene som vi samler inn og bruker i forbindelse med de tjenestene som vi yter til våre kunder. Det vil hovedsakelig dreie seg om personopplysninger om personer med ulik tilknytning til våre institusjonelle kunder og selskapskunder. Gabler vil til vanlig ikke ha noen personkunder.

Denne personvernerklæringen gir deg informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger og hvilke rettigheter du har.
Har du spørsmål om hvordan vi behandler dine personopplysninger, kan du kontakte oss på personvern@gabler.no.

1. Hva bruker vi personopplysninger om deg til

a. Formål: lovpålagt egnethetsvurdering eller hensiktsmessighetsvurdering iht. Verdipapirhandelloven

Gabler gjennomfører lovpålagte egnethetsvurderinger eller hensiktsmessighetsvurderinger på bakgrunn av ulike opplysninger om en kunde – dette for å kunne påse at investeringsråd er egnet for kunden og at verdipapirer som Gabler formidler ordrer i, er hensiktsmessige for kunden. I noen tilfeller vil også personopplysninger om personer tilknyttet våre kunder inngå i slike vurderinger.

b. Formål: lovpålagt lydopptak av telefonsamtaler og oppbevaring av annen elektronisk kundekommunikasjon iht. Verdipapirhandelloven

Som følge av lovkrav som gjelder for verdipapirforetak i Norge, er Gabler pålagt å foreta lydopptak av alle telefonsamtaler med kunder og oppbevare annen elektronisk kundekommunikasjon, som e-post og chat.
Lydopptak og annen elektronisk kundekommunikasjon vil bli oppbevart i den tidsperioden som til enhver tid kreves etter gjeldende lov beregnet fra opptaksdag, for tiden 5 år, og skal kun brukes når du eller Gabler har behov for dokumentasjon av en tjeneste som ble ytet til deg. Lydopptak og annen elektronisk kundekommunikasjon vil også kunne gjennomgås i kontrolløyemed av Finanstilsynet eller av compliance i Gabler.

c. Formål: lovpålagt kundekontroll iht. Hvitvaskingsloven

Gabler har iht. Hvitvaskingsloven plikt til å samle inn og behandle personopplysninger om nærmere definerte personer tilknyttet en institusjonell kunde eller en selskapskunde for å oppnå lovpålagt kundekjennskap. Gabler vil videre behandle personopplysninger for å oppfylle undersøkelses- og rapporteringsplikten av mistenkelige opplysninger og transaksjoner til ØKOKRIM etter samme lov.

d. Formål: lovpålagt rapportering til skattemyndigheter iht. Skatteforvaltningsloven

Gabler har iht. Skatteforvaltningsloven plikt til å samle inn nærmere definerte personopplysninger om nærmere definerte personer tilknyttet en kunde og rapportere de innsamlede opplysningene til skattemyndigheter.

e. Formål: gjennomføring av tjenester avtalt med en kunde

Gabler vil samle inn og behandle personopplysninger for å kunne gjennomføre de tjenestene som er avtalt med en kunde, inkludert porteføljerapportering, samt kundeadministrasjon og fakturering.

Gabler vil til dette formålet bruke ulike tekniske hjelpemidler, for eksempel CRM- og faktureringssystem.

Som en del av den kundeservicen vi ønsker å gi deg, vil vi melde deg på våre nyhetsbrev og vil sende deg invitasjoner til våre kundearrangementer. Vi vil samle inn og behandle de personopplysningene om deg som er nødvendige for dette formålet. Du kan når som helst oppdatere din kontaktinformasjon eller melde deg av våre nyhetsbrev via linkene nederst i nyhetsbrevet.

2. Rettslig grunnlag for bruk av personopplysninger om deg

Det første rettslige grunnlaget går ut på at det vil være nødvendig for Gabler å behandle personopplysninger om deg for å kunne levere de tjenestene som det er inngått en kundeavtale om, inkludert fakturering for tjenestene og annen kommunikasjon for å kunne gi en hensiktsmessig kundeoppfølging.

Videre vil det være nødvendig for Gabler å behandle personopplysninger om deg for å kunne oppfylle lovkrav som gjelder for verdipapirforetak i Norge. Mer informasjon om dette er gitt under punkt 1. bokstav a. til d. i denne personvernerklæringen.

Gabler vil også ha lov til å kunne behandle personopplysninger om deg som er nødvendige for å ivareta en berettiget interesse til Gabler der hvor denne veier tyngre enn hensynet til dine rettigheter og friheter. Et eksempel på en slik berettiget interesse er en mulighet til å kunne forsvare seg mot rettskrav.

3. Hvem vil vi utlevere personopplysninger om deg til

Vi vil som en del av vår virksomhet benytte ulike IT-leverandører, blant annet for å kunne tilby våre kunder nettbaserte rapporteringsverktøy. Slike IT-leveranser vil ofte kreve at våre IT-leverandører behandler personopplysninger på vegne av oss. I slike tilfeller vil Gabler inngå databehandleravtaler med sine IT-leverandører.

Gabler kan bli pålagt å utlevere lydopptak og annen elektronisk kundekommunikasjon til offentlig myndighet og andre som kan kreve dette i medhold av lov. Gabler er videre pålagt å rapportere mistenkelige opplysninger og transaksjoner til ØKOKRIM. I begge tilfeller for utlevering vil også personopplysninger kunne bli utlevert.

4. Hvor lenge vil vi lagre personopplysninger om deg

Gabler vil lagre personopplysninger om deg så lenge dette er nødvendig for å oppfylle det formålet de ble innhentet for. Når avtaleforholdet avsluttes, lagrer vi personopplysninger frem til foreldelsesfristen for det aktuelle formålet utløper, jf. Verdipapirhandelloven og Hvitvaskingsloven.

5. Dine rettigheter

Den til enhver tid gjeldende personopplysningsloven gir deg en rekke rettigheter knyttet til dine personopplysninger. Vær klar over at i visse tilfeller vil det gjelde unntak fra enkelte rettigheter. Ta gjerne kontakt med oss hvis du vil ha mer informasjon om dette.

Dersom du ønsker å gjøre bruk av en eller flere av dine rettigheter, skal du henvende deg til Gabler – du vil finne vår kontaktinformasjon nederst i denne personvernerklæringen. Vi vil besvare din henvendelse så snart som mulig, og normalt innen 30 dager.

Innsyn

Du har rett til innsyn i personopplysninger som vi behandler om deg.

Retting eller sletting

Det er viktig at opplysningene vi har om deg er riktige. Dersom Gabler ikke har gjort det på eget initiativ, kan du kreve at uriktige eller ufullstendige opplysninger om deg blir rettet og at eventuelle opplysninger om deg som Gabler ikke har adgang til å behandle, blir slettet.

Begrensning av behandling

Du har rett til å be om at Gabler begrenser bruken av dine personopplysninger til kun lagring.

Innsigelse mot behandling

Du har rett til å protestere mot behandling av dine personopplysninger der hvor en slik behandling er basert på ivaretakelse av Gablers berettigede interesser. Gabler vil i slikt tilfelle ha plikt til å ikke lenger behandle personopplysningene om deg med de unntak fra denne plikten som følger av den til enhver tid gjeldende personopplysningsloven.

I tilfeller hvor dine personopplysninger benyttes for direkte markedsføring og profilering i forbindelse med slik markedsføring, har du alltid rett til å fremme innsigelser mot slik behandling av dine personopplysninger.

Dataportabilitet

Du har rett til å motta fra Gabler de personopplysningene som du selv har gitt oss og som var nødvendige for å oppfylle den inngåtte kundeavtalen. Gabler skal sende slike opplysninger til deg i et strukturert og maskinleselig format. Når det er teknisk mulig, har du rett til å få overført slike personopplysninger direkte fra Gabler til en annen behandlingsansvarlig.

Klageadgang til Datatilsynet

Dersom du mener at Gabler ikke har overholdt dine rettigheter i henhold til den til enhver tid gjeldende personopplysningsloven, har du rett til å klage til den aktuelle tilsynsmyndigheten. Dette gjøres ved å sende klage til Datatilsynet, kontaktinformasjon er tilgjengelig på www.datatilsynet.no

Før du retter en eventuell klage til Datatilsynet, vil vi gjerne anmode deg om å kontakte oss slik at vi kan ta stilling til dine innvendinger eller oppklare eventuelle misforståelser.

6. Endringer til denne personvernerklæringen

Gabler reserverer seg retten til å kunne gjøre endringer til denne personvernerklæringen. Den til enhver tid gjeldende personvernerklæringen vil alltid være publisert på vår nettside gabler.no.

7. Vår kontaktinformasjon

Gabler Investments AS
Postboks 1818 Vika
0123 Oslo
personvern@gabler.no