Personvernerklæring for kunder i Gabler Pensjonstjenester AS

Gabler Pensjonstjenester AS (org.nr. 916 833 520), heretter benevnt «Gabler» eller «vi», leverer administrasjonstjenester til pensjonskasser, forsikringsselskaper og andre pensjonsleverandører. Som en del av våre leveranser vil vi behandle personopplysninger på vegne av våre kunder. Slike behandlinger vil være regulert i en databehandleravtale mellom Gabler som databehandler og en kunde som behandlingsansvarlig.

Våre kunder er behandlingsansvarlige og har dermed en lovpålagt plikt til å gi informasjon om behandling av personopplysninger til personer som det behandles personopplysninger om.

Gabler som databehandler har ikke denne plikten men vi ønsker likevel å bidra til at personer som vi på vegne av våre kunder behandler personopplysninger om, får den informasjon de har krav på. Derfor er denne personvernerklæringen rettet til deg som har en pensjonsavtale hos en av våre kunder.

Denne personvernerklæringen er også rettet til kontaktpersoner hos våre kunder og leverandører som Gabler vil samle inn og bruke et begrenset omfang av personopplysninger om. Disse personopplysningene er vi behandlingsansvarlige for.

Denne personvernerklæringen gir deg informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger og hvilke rettigheter du har. Har du spørsmål om hvordan vi behandler dine personopplysninger, kan du kontakte oss på personvern@gabler.no.

1. Hva bruker vi personopplysninger om deg til

a. Formål: for å gjennomføre avtaler inngått med en kunde

Gabler vil samle inn og behandle personopplysninger om deg som har en pensjonsavtale hos en av vår kunder, for å kunne forvalte, beregne og utbetale pensjon til deg.

Gabler vil bruke personopplysninger om kontaktpersoner hos våre kunder og leverandører til oppfølging av kundeforholdene samt til fakturering.

Vi vil til disse formålene bruke ulike tekniske hjelpemidler, for eksempel medlemsadministrasjon-, CRM- og faktureringssystem.

Som en del av den kundeservicen vi ønsker å gi våre kunder, vil vi melde kontaktpersonene på våre nyhetsbrev og sende invitasjoner til våre kundearrangementer. Vi vil samle inn og behandle de personopplysningene som er nødvendige for dette formålet. Du kan når som helst oppdatere din kontaktinformasjon eller melde deg av våre nyhetsbrev via linkene nederst i nyhetsbrevet.

b. Formål: for å oppfylle lovpålagte plikter

Som følge av lovkrav som gjelder for foretak i Norge, er Gabler pålagt å oppbevare regnskapsdokumentasjon, for eksempel faktura sendt til en kunde. Regnskapsdokumentasjon vil bli oppbevart i den perioden som til enhver tid kreves etter gjeldende lov.

2. Rettslig grunnlag for bruk av personopplysninger om deg

Det første rettslige grunnlaget går ut på at det vil være nødvendig for Gabler å behandle personopplysninger om deg for å kunne levere de tjenestene som det er inngått en kundeavtale om, inkludert fakturering for tjenestene og annen kommunikasjon for å kunne gi en hensiktsmessig kundeoppfølging.

Videre vil det være nødvendig for Gabler å behandle personopplysninger om deg for å kunne oppfylle lovkrav som gjelder for foretak i Norge. Mer informasjon om dette er gitt i punkt 1. bokstav b. i denne personvernerklæringen.

3. Hvem samler vi personopplysninger om deg fra og hvilke personopplysninger vi vil samle

Gabler vil først og fremst innhente personopplysninger om deg fra din arbeidsgiver. Det vil kun bli innhentet personopplysninger som er nødvendig for forvaltning, beregning og utbetaling av din pensjon.

Gabler vil i noen tilfeller innhente personopplysninger om deg fra en tredjepart. Dette kan være aktuelt dersom din pensjon skal samordnes med en annen pensjonsutbetaling og ved eventuell utbetaling av uføreytelser. Eksempler på slike tredjeparter er NAV, helseforetak eller annet pensjonsforetak.

Gabler vil samle inn følgende personopplysninger om deg som har pensjonsavtale hos vår kunde: navn, adresse, fødselsnummer, lønn og skatt, pensjonsopplysninger, betalingsopplysninger og i noen tilfeller helseopplysninger der dette er nødvendig for korrekt forvaltning av din pensjon.

4. Hvem vil vi utlevere personopplysninger om deg til

Vi vil som en del av vår virksomhet benytte ulike tjeneste- og systemleverandører. Slike leveranser vil ofte kreve at våre underleverandører behandler personopplysninger på vegne av oss. I slike tilfeller vil Gabler inngå databehandleravtaler med underleverandørene.

Bruk av underleverandører er nærmere regulert i de inngåtte databehandleravtalene med våre kunder.

5. Hvor lenge vil vi lagre personopplysninger om deg

Gabler vil lagre personopplysninger om deg så lenge dette er nødvendig for at vi skal kunne oppfylle de inngåtte kundeavtalene, for å kunne oppfylle lovkrav som gjelder for foretak i Norge eller så lenge vi har et gyldig rettslig grunnlag for å behandle personopplysninger.

6. Dine rettigheter

Den til enhver tid gjeldende personopplysningsloven gir deg en rekke rettigheter knyttet til dine personopplysninger. Vær klar over at i visse tilfeller vil det gjelde unntak fra enkelte rettigheter. Ta gjerne kontakt med oss hvis du vil ha mer informasjon om dette.

Dersom du ønsker å gjøre bruk av en eller flere av dine rettigheter, skal du henvende deg til Gabler – du vil finne vår kontaktinformasjon nederst i denne personvernerklæringen. Vi vil besvare din henvendelse så snart som mulig, og normalt innen 30 dager.

Innsyn

Du har rett til innsyn i personopplysninger som vi behandler om deg.

Retting eller sletting

Det er viktig at opplysningene vi har om deg er riktige. Dersom Gabler ikke har gjort det på eget initiativ, kan du kreve at uriktige eller ufullstendige opplysninger om deg blir rettet og at eventuelle opplysninger om deg som Gabler ikke har adgang til å behandle, blir slettet.

Begrensning av behandling

Du har rett til å be om at Gabler begrenser bruken av dine personopplysninger til kun lagring.

Innsigelse mot behandling

Du har rett til å protestere mot behandling av dine personopplysninger der hvor en slik behandling er basert på ivaretakelse av Gablers berettigede interesser. Gabler vil i slikt tilfelle ha plikt til å ikke lenger behandle personopplysningene om deg med de unntak fra denne plikten som følger av den til enhver tid gjeldende personopplysningsloven.

I tilfeller hvor dine personopplysninger benyttes for direkte markedsføring og profilering i forbindelse med slik markedsføring, har du alltid rett til å fremme innsigelser mot slik behandling av dine personopplysninger.

Dataportabilitet

Du har rett til å motta fra Gabler de personopplysningene som du selv har gitt oss og som var nødvendige for å oppfylle den inngåtte kundeavtalen. Gabler skal sende slike personopplysninger til deg i et strukturert og maskinleselig format. Når det er teknisk mulig, har du rett til å få overført slike personopplysninger direkte fra Gabler til en annen behandlingsansvarlig.

Klageadgang til Datatilsynet

Dersom du mener at Gabler ikke har overholdt dine rettigheter i henhold til den til enhver tid gjeldende personopplysningsloven, har du rett til å klage til den aktuelle tilsynsmyndigheten. Dette gjøres ved å sende klage til Datatilsynet, kontaktinformasjon er tilgjengelig på www.datatilsynet.no

Før du retter en eventuell klage til Datatilsynet, vil vi gjerne anmode deg om å kontakte oss slik at vi kan ta stilling til dine innvendinger eller oppklare eventuelle misforståelser.

7. Endringer til denne personvernerklæringen

Gabler reserverer seg retten til å kunne gjøre endringer til denne personvernerklæringen. Den til enhver tid gjeldende personvernerklæringen vil alltid være publisert på vår nettside gabler.no.

8. Vår kontaktinformasjon

Gabler Pensjonstjenester AS
Postboks 1818 Vika
0123 Oslo
personvern@gabler.no