close

Pandemi, permitteringer og pensjon

Hva skjer med pensjonen ved permitteringer eller oppsigelser? Vi ser på de pensjonsmessige konsekvensene av koronapandemien.

Hilde Bang Nordstoga, fagsjef for pensjon og seniorrådgiver i Gabler

Det er spesielle dager for oss alle. Mange virksomheter har nå svært krevende dager, med medarbeidere som er sykmeldt med korona-virus, er hjemme med barn eller har hjemmekontor av smittevernhensyn. Andre har sett seg nødt til å permittere ansatte grunnet redusert etterspørsel og tilsvarende lav inntjening.

Vi er heldige som har en allmenn trygdeordning med økonomisk støtte til enkeltpersoner, og myndigheter som også tilbyr ulike former for støtte til bedrifter som blir rammet.   

Hvilken rett har ansatte som er syke, permitterte eller oppsagte til inntektssikring – og hvem betaler hva?


Det er utfordrende både for arbeidsgiver og arbeidstaker å orientere seg i de særskilte reglene som nå gjelder bl.a. for lønnsplikt og ulike folketrygdytelser som sykepenger, omsorgspenger og dagpenger.

Heldigvis finnes mye god informasjon både for arbeidsgiver og enkeltpersoner på NAVs nettsider.

Les mer på www.nav.no/

Kollektiv tjenestepensjon – meldes dine permitterte ansatte ut?


Det viser seg at mange bedrifter har liten oversikt over vilkårene for medlemskap i tjenestepensjonsordningen under permittering. For virksomheter som har tjenestepensjon etter reglene i privat sektor er utgangspunktet at permitterte ansatte ikke beholder medlemskapet i ordningen, med mindre det er tatt inn særskilte bestemmelser om dette. Dette kan få store og kanskje utilsiktede konsekvenser, for eksempel ved utmelding fra lukkede ytelsesordninger og fra risikopensjon og personforsikring.
 
Ved å foreta en god vurdering av pensjonsmessige konsekvensene av permittering, vil du som arbeidsgiver kunne redusere ulempen for permitterte ansatte ved å gjøre relativt enkle tilpasninger.

Avtalefestet pensjon (AFP) – hvordan unngå store økonomiske tap for ansatte?


Mange eldre arbeidstakere i virksomheter med rett til AFP er i disse dager bekymret for å miste retten til avtalefestet pensjon. Både AFP-ordningene og vilkårene for rett til slik pensjon er svært ulike i privat, statlig og kommunal sektor.

Det vil føre for langt å gjøre rede for regelverkene for de ulike ordningene her. Felles for disse er imidlertid at AFP har stor økonomisk verdi og betydning for den enkelte. Som arbeidsgiver bør man derfor være særskilt oppmerksom på hvilke konsekvenser permittering eller oppsigelse av ansatte i denne aldersgruppen kan få, og se på hvilke muligheter som finnes for å unngå at den enkelte taper AFP-retten.
 
Ved å skaffe deg et best mulig grunnlag for vurdering av økonomiske konsekvenser på kort og lang sikt, kan man innrette seg på best mulig måte – til fordel både for bedrift og ansatte.

Vurderer du å tilby økonomisk sluttkompensasjon fra virksomheten?


Husk også at eventuelle tilbud om velmente sluttpakker kan få utilsiktede konsekvenser. Det være seg med tanke på avkortning av ytelser fra folketrygden, eller ved at disse utbetalt på feil tidspunkt faktisk kan ødelegge tidligere ansattes rett til AFP for bestandig.
 
Dersom du i forbindelse med nedbemanning planlegger å tilby frivillige sluttkompensasjoner, er det derfor viktig å tenke nøye gjennom innhold og sammensetning av den økonomiske virkemiddelpakken. Dette gjelder både sluttkompensasjon i form av sluttpakke/etterlønn og i form av gave- eller førtidspensjon.

Det å gjøre de viktige vurderingene og treffe de riktige valgene nå, vil bidra godt til at vi forhåpentligvis snart kommer tilbake i normal gjenge.  

Vis omtanke og ta vare på hverandre!


Gabler gir råd om AFP-regler og permitteringer i Dagbladet

Permitteringer og oppsigelser kan få stor betydning for dine pensjonsrettigheter.

Mange er bekymret for hva som skjer med AFP-en ved permittering. Selv om arbeidsforholdet består under permitteringen og det ligger en forutsetning i bunn om at arbeidsstansen kun er midlertidig, er mange også bekymret for konsekvensene på lang sikt, sier Alexandra Plahte, uavhengig pensjonsrådgiver i Gabler AS til Dagbladet.

Alt eller ingenting

Selv om du som permittert i utgangspunktet skal tilbake på jobb en dag, er det stor risiko for at en del virksomheter kommer til å gå konkurs eller må gå til oppsigelser, påpeker Plahte.

– For den enkelte innebærer dette selvsagt enda større utfordringer enn permittering, også pensjonsmessig. Ikke bare mister man jobben og lønnsinntekten sin. Men er du omfattet av AFP, går du glipp av en betydelig fremtidig pensjonsinntekt. Ofte ser vi at livsvarig AFP utgjør en større økonomisk verdi for den enkelte enn det tjenestepensjonsordningen gjør. Da oppleves det ekstra brutalt dersom hele AFP-en bortfaller.

Slik kan du unngå AFP-smellen. Dagbladet 20. april 2020.

Publisert: 22. April 2020