Lørenskog kommunale
pensjons­­kasse

Pensjonskassen er basert på en ytelsesbasert offentlig pensjonsordning, og vilkårene er i tråd med KS Hovedtariffavtale med tilhørende vedtekter for tjenestepensjonsordning. Formålet til pensjonskassen er å yte pensjoner til medlemmene og deres etterlatte. Aktive medlemmer er ansatte i Lørenskog kommune, med unntak av sykepleierne som har sin pensjonsordning i sykepleierordningen i KLP, og pedagogisk personale som er medlemmer i Statens pensjonskasse.

Pensjonskassens midler holdes adskilt fra kommunens midler og pensjonskassen hefter ikke for kommunens forpliktelser. Pensjonskassens formue og inntekter kan følgelig ikke for noen del tilfalle kommunen eller dens kreditorer. Pensjonskassen har egne selskapsvedtekter og styret er pensjonskassens øverste organ.

Lørenskog kommunale pensjonskasse ble opprettet 1. januar 2011.

Pensjonskassens styre består av Kjetil Houg (styreleder), Erik Bratlie (nestleder), Ola Løberg, Bente Franck-Sætervoll og Lisbeth Stenshagen (valgt av og blant medlemmene).

Daglig leder er Guri Horsfjord Lassen.

Les mer om medlemskap.

Alderspensjon

Som medlem i Lørenskog kommunale pensjonskasse har du rett til alderspensjon fra pensjonsordningen i tillegg til folketrygden gjennom NAV. Du som er medlem av den offentlige tjenestepensjonsordningen og som er født før og t.o.m. 1958 er garantert en pensjon som utgjør minst 66% av sluttlønnen din i samlet pensjon fra tjenestepensjonsordningen og folketrygden. Dette nivået forutsetter at du har full opptjening, det vil si at du har jobbet i full stilling i offentlig sektor i minst 30 år. Alderspensjonen fra pensjonskassen er livsvarig.

Når kan du gå av med pensjon?

Alle kan ta ut pensjon når de fyller 67 år. Etter fylte 67 år er det en forutsetning for pensjon fra pensjonskassen at du tar ut folketrygdens alderspensjon.
Den alminnelige aldersgrensen er 70 år. Enkelte yrkesgrupper har lavere aldersgrenser (særaldersgrenser). Du kan fratre når du når aldersgrensen for stillingen din.

Vær oppmerksom på at man kan ta ut folketrygden når som helst fra 62 år kombinert med full jobb, men at tjenestepensjonen ikke kompenserer for tidlig uttak av folketrygd.

Når søker jeg?

Du bør søke ca. 3 måneder før du skal gå av med pensjon.

Endring i regelverket

Det er vedtatt endringer i folketrygdens alderspensjon for personer som er født i 1954 og senere. Dette påvirker også regelverket for den offentlige tjenestepensjonen. Regjeringen og arbeidslivspartene i offentlig sektor jobber derfor med nye løsninger for den offentlige pensjonen.

Mer om dagens alderspensjon.

Logg inn i pensjonsportalen for å sende inn elektronisk søknad når du har bestemt deg for å ta ut alderspensjon.

Gå til pensjonsportal

Sykdom og uførhet

Dersom du er syk utover sykepengeperioden på 1 år, kan du ha rett til ytelser fra pensjonskassen.

Det skal normalt løpe en tilsvarende ytelse fra folketrygden for at du skal ha rett til ytelse fra pensjonskassen. Midlertidig uførepensjon gis vanligvis sammen med arbeidsavklaringspenger (AAP) fra NAV. Nedre grense for uføregrad i pensjonskassen er 20 prosent. Varig uførepensjon tilstås ordinært bare om du får innvilget uføretrygd fra NAV.

Ved beregning av uførepensjon får du medregnet tjenestetid som om du er frisk og står i stilling til aldersgrensen, begrenset oppad til 67 år.

Karensbestemmelser

Du vil ikke ha rett til uførepensjon dersom du blir sykemeldt i løpet av de to første årene etter at du ble innmeldt i pensjonskassen, og sykdommen skyldes en sykdom du hadde symptomer på og som du kjente til før du ble ansatt.

Karensbestemmelsene kommer også til anvendelse på økning i stilling.

Les mer om beregning av uførepensjon.

Logg inn i pensjonsportalen for å sende inn elektronisk søknad om uførepensjon.

Gå til pensjonsportal

Etterlattepensjon

Dine etterlatte kan ha rett til pensjon når du faller fra. Tidligere medlemmers etterlatte kan også ha rett til pensjon.

Ektefellepensjon

Ektefelle eller registrert partner kan ha rett til ektefellepensjon dersom du dør. Fraskilt ektefelle kan også etter visse vilkår ha rett til pensjon. Samboere har ikke rett på ektefellepensjon.

Les mer om beregning av ektefellepensjon.

Barnepensjon

Ved dødsfall har barn under 20 år rett til barnepensjon fra pensjonskassen. Barnepensjonen utbetales til barnet fyller 20 år. Pensjonen utgjør 15 % av avdødes pensjonsgrunnlag, og påvirkes ikke av barnets eventuelle inntekter.

Restoppgjør

Ved dødsfall utbetales 1 måneds bruttopensjon (dvs. pensjon før samordning med folketrygdens ytelser). Dersom medlemmet etterlater seg ektefelle og/eller pensjonsberettigede barn utbetales 2 måneders bruttopensjon.

Skjema ektefelle- og barnepensjon

Avtalefestet pensjon (AFP)

Fra fylte 62 år kan du ha rett til å fratre med AFP. Har du et aktivt forhold i ytelsespensjonsordningen til Lørenskog kommunale pensjonskasse kan du ha rett til AFP fra offentlig AFPordning.

AFP fra fylte 62 år er i sin helhet basert på opptjening i folketrygden, og beregnes av NAV (Folketrygdberegnet AFP). Din AFP vil som hovedregel svare til den alderspensjonen du ville fått fra folketrygden dersom du hadde fortsatt i stillingen til 67 år. I tillegg får du et AFP-tillegg på kr 1700 pr. måned.

Fra 65 år vurderes tjenestepensjonsberegnet AFP (bruttoberegnet AFP) opp mot folketrygdberegnet AFP og den høyeste av dem utbetales.

Eventuell delvis AFP må avtales særskilt med arbeidsgiver. Vær også oppmerksom på at du ikke kan ta ut fleksibel alderspensjon fra folketrygden samtidig som du tar ut pensjon fra den offentlige AFPordningen.

AFP fra offentlig ordning løper ut måneden man fyller 67 år, man må da selv huske å søke om alderspensjon fra folketrygden.

Les mer om AFP fra offentlig ordning.

Logg inn i pensjonsportalen for å sende inn elektronisk søknad om offentlig AFP. Dette gjelder ikke ansatte i NITOR.

Gå til pensjonsportal

Nitor – ansatte

Er du ansatt i Nitor, skal du IKKE ha offentlig AFP, men privat AFP.
Les mer om privat AFP og hvordan du søker om dette her: https://www.afp.no/

Innloggingen i pensjonsportalen autentiseres med BankID. Søknadsskjema for alderspensjon, afp og uførepensjon finner du i portalen.
Søknadsskjema om etterlattepensjon sendes inn direkte herfra, men bruker også BankID for å signere.
Dersom du ikke har tilgang til BankID, last ned PDF-versjonene, fyll ut og send inn per post.

Din pensjon – logg inn med BankID

Logg deg på NAV for å få en beregning av din pensjon. Du kan også logge deg  inn på Norsk Pensjon for å finne dine private pensjonsdekninger.

Dersom du allerede mottar pensjon kan du logge deg inn og se dine utbetalingsmeldinger hos Skatteetaten.

Logg deg på her:

Informasjon om din pensjon

Gabler Pensjonstjenester AS har ansvaret for pensjonsutbetalinger og medlemsadministrasjon på vegne av Lørenskog kommunale pensjonskasse. Har du spørsmål om pensjon kan du kontakte din lokale HR-avdeling eller Gabler: