Om pensjons­kassen

Agder Energi

Pensjons­kasse

ble etablert i 2003 for å ivareta pensjonsordningen for Agder Energi-konsernet på en god måte.

I dag forvalter Agder Energi Pensjonskasse ytelsespensjonsordningene til alle foretakene i konsernet.

Pensjonskassen ble lukket for nye medlemmer i 2007. Er du ansatt etter dette har du innskuddspensjon forvaltet av Sparebank 1 Forsikring.

Pensjonskassen har i dag ca 1600 medlemmer fordelt på aktive, pensjonister og medlemmer med oppsatte rettigheter. Pensjonskassen har inngått avtale med Gabler Pensjonstjenester AS som har ansvaret for administrasjon av pensjonskassen og pensjonsutbetalinger.

Pensjonskassens styre består av Jone Corneliussen (styreleder), Stein Johnsgård, Ann-Lisbeth Reisænen, Oddvar Berli og Arnt Haugland (valgt av og blant medlemmene).

Daglig leder er Arne Gunnar Holvik, Gabler.

Om offentlig ytelses­pensjon i pensjons­kassen

Agder Energi Pensjonskasse forvalter de kollektive ytelsespensjonsordningene for konsernet.

Er du ansatt i selskap som er solgt ut av konsernet?

Søknader og skjema

Innloggingen i pensjonsportalen autentiseres med BankID. Søknadsskjema for alderspensjon, AFP og uførepensjon finner du i portalen.
Søknadsskjema om etterlattepensjon sendes inn direkte herfra, men bruker også BankID for å signere.
Dersom du ikke har tilgang til BankID, last ned PDF-versjonene, fyll ut og send inn per post.

Alders­pensjon

Som medlem i Agder Energi Pensjonskasse har du rett til alderspensjon fra pensjonsordningen i tillegg til folketrygden gjennom NAV. Du som er medlem av den offentlige tjenestepensjonsordningen og som er født før og t.o.m. 1958 er garantert en pensjon som utgjør minst 66% av sluttlønnen din i samlet pensjon fra tjenestepensjonsordningen og folketrygden. Dette nivået forutsetter at du har full opptjening, det vil si at du har jobbet i full stilling i offentlig sektor i minst 30 år.

Alderspensjonen fra pensjonskassen er livsvarig.

Les mer om: Medlemskap i den offentlige ytelsespensjonsordningen

Ofte stilte spørsmål: Når kan jeg gå av med pensjon?

Les mer om: Dagens alderspensjon

Les mer om: Pågående endringer i regelverket

Når søker jeg?

Du bør søke ca. 3 måneder før du skal gå av med pensjon.

Logg inn i pensjonsportalen for å se ditt medlemsskap i ytelsesordningen i pensjonskassen og for å sende inn elektronisk søknad om alderspensjon.

Sykdom og uførhet

Dersom du er syk utover sykepengeperioden på 1 år, kan du ha rett til ytelser fra pensjonskassen.

Det skal normalt løpe en tilsvarende ytelse fra folketrygden for at du skal ha rett til ytelse fra pensjonskassen. Midlertidig uførepensjon gis vanligvis sammen med arbeidsavklaringspenger (AAP) fra NAV. Nedre grense for uføregrad i pensjonskassen er 20 prosent. Varig uførepensjon tilstås ordinært bare om du får innvilget uføretrygd fra NAV.

Ved beregning av uførepensjon får du medregnet tjenestetid som om du er frisk og står i stilling til aldersgrensen, begrenset oppad til 67 år.

Les mer om: Karensbestemmelser

Les mer om: Beregning av uførepensjon

Logg inn i pensjonsportalen for å se ditt medlemsskap i ytelsesordningen i pensjonskassen og for å sende inn elektronisk søknad om uførepensjon.

Etterlatte­pensjon

Etterlatte etter deg som har medlemskap i Agder Energi Pensjonskasse kan ha rett til pensjon når du faller fra. Tidligere medlemmers etterlatte kan også ha rett til pensjon.

Ektefellepensjon

Ektefelle eller registrert partner kan ha rett til ektefellepensjon dersom du dør. Fraskilt ektefelle kan også etter visse vilkår ha rett til pensjon. Samboere har ikke rett på ektefellepensjon.

Les mer om: Beregning av ektefellepensjon

Barnepensjon

Ved dødsfall har barn under 20 år rett til barnepensjon fra pensjonskassen.

Les mer om: Beregning av barnepensjon

Restoppgjør

Les om: Beregning av restoppgjør

Vi ber deg fylle ut skjemaet under når du søker om etterlattepensjon.

Avtalefestet pensjon (AFP)

Fra fylte 62 år kan du ha rett til å fratre med AFP. Har du et aktivt forhold i ytelsespensjonsordningen til Agder Energi pensjonskasse kan du ha rett til AFP fra offentlig AFPordning.

AFP fra fylte 62 år er i sin helhet basert på opptjening i folketrygden, og beregnes av NAV (Folketrygdberegnet AFP). Din AFP vil som hovedregel svare til den alderspensjonen du ville fått fra folketrygden dersom du hadde fortsatt i stillingen til 67 år. I tillegg får du et AFP-tillegg på kr 1700 pr. måned.

Fra 65 år vurderes tjenestepensjonsberegnet AFP (bruttoberegnet AFP) opp mot folketrygdberegnet AFP og den høyeste av dem utbetales.

Eventuell delvis AFP må avtales særskilt med arbeidsgiver. Vær også oppmerksom på at du ikke kan ta ut fleksibel alderspensjon fra folketrygden samtidig som du tar ut pensjon fra den offentlige AFPordningen.

AFP fra offentlig ordning løper ut måneden man fyller 67 år, man må da selv huske å søke om alderspensjon fra folketrygden.

Les mer om: AFP fra offentlig ordning

Logg inn i pensjonsportalen for å se ditt medlemsskap i ytelsesordningen i pensjonskassen og for å sende inn elektronisk søknad når du har bestemt deg for å ta ut alderspensjon.

Verktøy og ytterligere informasjon finner du her:

Din pensjon – logg inn med BankID

Logg deg på NAV for å få en beregning av din pensjon. Du kan også logge deg  inn på Norsk Pensjon for å finne dine private pensjonsdekninger.

Dersom du allerede mottar pensjon kan du logge deg inn og se dine utbetalingsmeldinger hos Skatteetaten.

Logg deg på her:

Informasjon om din pensjon

Gabler Pensjonstjenester AS har ansvaret for pensjonsutbetalinger og medlemsadministrasjon på vegne av Agder Energi Pensjonskasse. Har du spørsmål om pensjon kan du kontakte din lokale HR-avdeling eller Gabler: