close
Investments

Vårt ansvar

Våre kunder representerer store verdier. Det hviler derfor et stort ansvar på oss. Ansvarlighet og bærekraft er viktige kriterier når vi anbefaler og velger ut forvaltere til våre kunder.

Vi vurderer alltid forvalternes og fondets holdning til, og prosess rundt, ansvarlighet og bærekraft. Vi undersøker om de evner å påvirke selskapene de er investert i, i riktig retning. Det å være en ansvarlig investor er en kontinuerlig prosess.

Det finnes ingen universell definisjon på hva det vil si å være en ansvarlig investor. Det eksisterer ikke noen rådende standarder eller et felles begrepsapparat. Ansvarlighet har ulik betydning for ulike aktører, noe som noe som igjen fører til forskjellig tilnærming, og begrepene gis ulikt innhold. Derfor gjør vi oss kjent med hvordan hver enkelt kunde vektlegger, og setter opp en plan i henhold til dette.

På vegne av våre kunder ønsker vi å gjøre en forskjell. Gjennom vårt betydelige innkjøpsfelleskap opplever vi å bli hørt, både i Norge og blant våre globale forvaltere. Dette gir igjen stor påvirkningskraft på selskapene våre forvaltere investerer i og deres virksomhet.