close
Investments

Våre kunder

Våre kunders behov er ulike og unike.
Vi har spesialisert oss for å bistå de største kapitaleierne i Norge og har derfor relativt få kunder. Dette gir oss mulighet til å arbeide tett med hver enkelt og tilpasse rådgivningen og leveransene i tråd med kundenes ønsker og krav.

Pensjonskasser

Pensjonskasser har strenge begrensninger på hvordan kapitalen kan forvaltes. Vi har rådgivere med lang erfaring, som evner å se kapitalforvaltningen i sammenheng med pensjonskassenes forpliktelser og regelverket de er underlagt. God ansvarlig kapitalforvaltning og risikostyring er avgjørende for å kunne møte pensjonskassenes fremtidige forpliktelser.

Family Offices

Alle Family Offices er unike. Vi utvikler skreddersydde investeringsstrategier og porteføljer i tett interaksjon med kundene våre. Kritiske elementer for et velfungerende samarbeid er dyp forståelse av kundens finansielle mål, preferanser, krav til ansvarlighet og risikotoleranse. Vi fokuserer på å bygge og vedlikeholde robuste porteføljer, som kan stå gjennom både storm og godt vær.

Stiftelser

Kravet til forsvarlig og ansvarlig forvaltning står sterkt for alle stiftelser. Det er helt essensielt å utarbeide en egnet investeringsstrategi som er tilpasset stiftelsens formål. En stiftelse har som regel svært lang tidshorisont. Det er en avgjørende faktor i forvaltningen av stiftelsens midler.

Kommuner

Gabler har bistått kommuner med langsiktig overskuddslikviditet i over 20 år. Teamet vårt kjenner kommunens utfordringer, som finansiell investor og hvilke krav det setter. Kommuner har i større grad enn andre en budsjettøkonomi som setter helt spesielle krav til risiko og måloppnåelse, i tillegg til behov for rapportering som sikrer legitimitet hos egne politikere og innbyggere.

Forbund

Solid forståelse for våre forbundskunder og deres medlemmers interesser står sentralt i vårt samarbeid. Risikotoleranse, likviditet og tidshorisont er avgjørende elementer i utarbeidelse av en tilpasset investeringsstrategi. Forbund har ofte strenge etiske retningslinjer for å ivareta sine medlemmers interesser. Dette skal gjenspeiles i kapitalforvaltningen og rapporteringen.