close
Investments

Våre kunder

Våre kunders behov er ulike og unike.
Vi har spesialisert oss for å bistå de største kapitaleierne i Norge og har derfor relativt få kunder. Dette gir oss mulighet til å arbeide tett med hver enkelt og tilpasse rådgivningen og leveransene i tråd med kundenes ønsker og krav.

Pensjonskasser

Pensjonskasser har strenge begrensninger på hvordan kapitalen kan forvaltes. Vi har rådgivere med lang erfaring, som evner å se kapitalforvaltningen i sammenheng med pensjonskassenes forpliktelser og regelverket de er underlagt. God ansvarlig kapitalforvaltning og risikostyring er avgjørende for å kunne møte pensjonskassenes fremtidige forpliktelser.

Family Offices

Alle Family Offices er unike. Vi utvikler skreddersydde investeringsstrategier og porteføljer i tett interaksjon med kundene våre. Kritiske elementer for et velfungerende samarbeid er dyp forståelse av kundens finansielle mål, preferanser, krav til ansvarlighet og risikotoleranse. Vi fokuserer på å bygge og vedlikeholde robuste porteføljer, som kan stå gjennom både storm og godt vær.

Stiftelser

Kravet til forsvarlig og ansvarlig forvaltning står sterkt for alle stiftelser. Det er helt essensielt å utarbeide en egnet investeringsstrategi som er tilpasset stiftelsens formål. En stiftelse har som regel svært lang tidshorisont. Det er en avgjørende faktor i forvaltningen av stiftelsens midler.

Kommuner

Gabler har bistått kommuner med langsiktig overskuddslikviditet i nærmere 20 år. Teamet vårt kjenner kommunens utfordringer som finansiell investor og hvilke krav det setter. Kommuner har i større grad enn andre en budsjettøkonomi som setter helt spesielle krav til risiko og måloppnåelse, samt behov for rapportering som sikrer legitimitet hos egne politikere og innbyggere.

Forbund

Solid forståelse for våre forbundskunder og deres medlemmers interesser står sentralt i vårt samarbeid. Risikotoleranse, likviditet og tidshorisont er avgjørende elementer i utarbeidelse av en tilpasset investeringsstrategi. Forbund har ofte strenge etiske retningslinjer for å ivareta sine medlemmers interesser. Dette skal gjenspeiles i kapitalforvaltningen og rapporteringen.