close

Gabler + Lillevold & Partners = sant

Gabler kjøper aktuarfirmaet Lillevold & Partners og blir dermed det sterkeste uavhengige miljøet i Norge innen aktuarfaglige tjenester. Kjøpet er et steg i en langsiktig strategi.

Transaksjonen er en del av Gablers overordnende ambisjon om å konsolidere markedet for ytelsesbasert pensjon – delvis gjennom å tilby den ledende driftsløsningen for pensjonstjenester – men også gjennom å kjøpe pensjonsporteføljer fra livsforsikringsselskaper og pensjonskasser.

Konsernsjef Aksel Bjerkvik i Gabler AS

 – Jeg er svært glad for at Lillevold & Partners blir en del av Gabler. Dette er en viktig milepæl på vår videre nordiske reise.

Aksel Bjerkvik, konsernsjef i Gabler

Lillevold & Partners består av 10 kompetente medarbeidere, en solid kundeportefølje og avanserte teknologiske verktøy.

Lillevold & Partners bistår i dag 26 pensjonskasser som forvalter pensjonsmidler på til sammen 105 milliarder kroner. Internasjonalt er L&P tilknyttet Abelica Global, som er et verdensomspennende nettverk av selvstendige aktuarkonsulentselskaper.

Aktuartjenester er virksomhetskritiske for pensjonskasser og forsikringsselskaper. Vi har lært Gabler å kjenne som en virksomhet som deler vårt verdigrunnlag og vårt dedikerte betjeningskonsept, og vi synes det er svært gledelig at Gabler og vi sammen har lykkes i å ville forene krefter.

Pål Lillevold, majoritetseier i Lillevold & Partners
Pål Lillevold og Aksel Bjerkvik signerer avtalen digitalt.

Sammen med Gablers eksisterende kompetansemiljø innen Aktuar liv & pensjon, Aktuar skade og Risk Management, vil det nye teamet utgjøre 25 dedikerte medarbeidere med spisskompetanse innenfor nevnte områder.

Gjennom konsolideringen styrker vi vår kompetanse og kapasitet til profesjonell ivaretagelse av nye krav som vil komme under IORP II-regimet. Også videreføring av vår uavhengige utrednings- og analysekompetanse er en viktig side ved avtalen.

Pål Lillevold, majoritetseier i Lillevold & Partners
Noen eksempler på oppdrag vi påtar oss:
  • utvikling av pensjonskalkulatorer
  • forsikringstekniske utredninger, analyser og beregninger
  • pensjonsteknisk bistand ved fusjoner, fisjoner, oppkjøp mv
  • kvantitativ analyse av finansiell risiko generelt og for ensjonsordninger spesielt
  • beregninger av pensjonsforpliktelsers omfang, herunder for regnskapsmessig behandling vedrørende pensjoner
  • ansvarshavende aktuar for kommunale og private pensjonskasser og for livsforsikringsselskap

Til sammen vil Gabler, etter kjøpet, følge opp pensjonsforpliktelser for over 200 milliarder kroner, og blir trolig Norges sterkeste miljø, både faglig og teknologisk, innen aktuarområdet.

Enheten vil sortere under Egil Heilunds ledelse i Aktuar & Risk Management. Vi arbeider med å lage en plan for virksomhetsintegrasjon i tett samråd med våre nye kollegaer i L&P.

Vi er overbevist om at dette vil styrke Gabler vesentlig og gjøre oss sterkere i konkurransen som kommer.

Pensjonskalkulator ny offentlig tjenestepensjon


Hvordan ville pensjonen blitt dersom gammel AFP og tjenestepensjonsordning var blitt viderført og hvordan den vil bli med den nye påslagsmodellen?

Les mer om ny kalkulator her.

FMI kalkulator

Beregning av utfallsrom for ytelsens utvikling frem til uttaksalder for tradisjonell fripolise og fripolise med investeringsvalg (FMI). Ved pensjonering gjøres FMI om til en livrente og behandles likt som en tradisjonell fripolise. Den tradisjonelle fripolisen er garantert avkastning lik beregningsrente, men får til gjengjeld kun med seg 80 % av avkastningen som eventuelt overstiger beregningsrenten. Den tradisjonelle fripolisen forvaltes av forsikringsselskapet, som regel med lav aksjeandel for å redusere risikoen for at avkastningsgarantien ikke skal kunne oppfylles av avkastningen, men må dekkes av tilleggsavsetninger eller egenkapital i forsikringsselskapet.

Se kalkulator (FMI) for din pensjon her.