Pensjon er et komplisert fagområde. Rammebetingelser, arbeidsmarkedet og finansielle forutsetninger er i stadig endring. Derfor er det viktig å ha god styring av og kontroll med pensjonsordninger. Alle virksomheter er unike; pensjonsordninger og/eller omstillingsprosesser skal tilpasses mange ulike forhold.

Behov for mer økonomisk forutsigbarhet eller kostnadskutt, være en attraktiv arbeidsgiver med en tydelig seniorpolitikk og nye pensjonsregler gir både utfordringer og muligheter. 

Gabler har en rekke beregningsmodeller og en egenutviklet pensjonsanalyse som gir et helhetlig bilde av pensjonsordninger som grunnlag for personalpolitiske og økonomiske beslutninger.

Hvis virksomhetens pensjonsordninger må endres, eller om virksomheten må gjennom en omstillingsprosess, kreves det grundige analyser og faglig bistand. 

" Våre kunder kan alltid være trygg på å få en objektiv og uavhengig rådgiving. Slik står du stødigere i vanskelige valg. 


En rekke nye spørsmål må stilles:

 • hvilke alternativ finnes?
 • hvilke kostnader medfører dette for arbeidsgiver?
 • hvilke konsekvenser får dette for de ansatte? 

Informasjon og opplæring av både ledere, HR-medarbeidere, og ikke minst de ansatte, gjør endringsprosesser enklere og bedre. Her stiller Gabler med uavhengig kompetanse og opplæring, eksempelvis seniorkurs. 

Våre rådgivere representerer noen av landets fremste på sine spesialområder, og vil sørge for uavhengig og objektiv rådgivning. Vi gjør det vanskelige enklere å forstå, og trygghet til å treffe riktige valg.

Tor Sydnes

Tor Sydnes
Adm. dir, Gabler Steenberg & Plahte AS
+47 975 49 191  -  Send en e-post til GSP  -  LinkedIn

Pensjon er et komplisert fagområde; rammebetingelser, arbeidsmarkedet og finansielle forutsetninger er i stadig endring. Behov for god styring av og kontroll med pensjonsordninger er viktigere enn noensinne.

Kostnader i dagens pensjonsordning kan være for lite forutsigbare, og nye pensjonsordninger må kanskje vurderes. Spørsmål virksomheten må ha kontroll over vil da kunne være:

 • Hvordan måles dagens pensjonskostnad?
 • Skal det kompenseres? 
 • Hva har den historiske lønnsutviklingen vært de siste 10 årene?
 • Er lønnsveksten lavere for de eldste arbeidstakerne?
 • Oppsatte rettigheter skal G-reguleres.
 • Hva er verdien av denne G-garantien? 

Dersom det skjer et oppkjøp, en fusjon eller andre strukturendringer må detaljene i pensjonsordningen tas hensyn til.

" Vi kjenner reglene og bistår mange virksomheter med å utarbeide en optimal styringsmodell tilpasset den enkeltes behov.


Nye spørsmål blir aktuelle:

 • Hvordan skal pensjoner samordnes?
 • Hva skjer med AFP ordningen? 
 • Trenger virksomhetens pensjonskasse ny egenkapital?
 • Hvilke alternativer finnes og hvordan skal kapitalbehovet kalkuleres? 

Om virksomheten i tillegg er flernasjonal vil antall spørsmål og problemstillinger øke. 

Gabler Steenberg & Plahte har den nødvendige erfaring og kompetanse til å gi de nødvendige råd. Styring og kontroll er noe langt mer enn « å holde papirene i orden».

Tom Rune Ervik
Seniorrådgiver og Leder beregninger og analyse, Gabler Steenberg & Plahte AS
+47 975 78 352  -  Send en e-post til GSP  -  LinkedIn

Vi har arbeidet med utallige oppdrag knyttet til omstilling og nedbemanning i offentlig og privat sektor. Vi bistår med kvalitetssikring av aktuelle tiltak og – ikke minst – gjennomføring av individuell rådgivning til ansatte berørt av omstilling. Dette skaper trygghet i kompliserte og sammensatte spørsmål.

Nytt regelverk medfører at tidligere økonomiske virkemidler relatert til omstilling nødvendigvis ikke lenger passer. Ikke minst medfører regelendringene i folketrygden og ny AFP nye muligheter, men også en rekke nye utfordringer. Kvalitetssikring av aktuelle tiltak skaper trygghet og bidrar til best mulig økonomisk effekt av aktuelle virkemidler. 

"Som objektive fagpersoner gir vi fakta og synliggjør konsekvenser av aktuelle alternativer for så vel virksomheten som den ansatte. 


God informasjon sikrer forutsigbarhet. Vår tverrfaglige kompetanse gir både virksomheten og den ansatte en samlet oversikt over konsekvenser av aktuelle alternativer der alle regler, hensyn og utfordringer er ivaretatt. 

Vår objektivitet, tverrfaglige kompetanse og evne til å kommunisere vanskelige temaer på en enkel og forståelig måte, vil gi trygghet i kompliserte valg. 

portrett es

Erik Steenberg
Seniorrådgiver og Leder Omstilling og individuell rådgivning, Gabler Steenberg & Plahte AS
+47 917 61 555 - Send en e-post til GSP

Aldri før har temaet pensjon vært mer i fokus enn nå. Endringene er mange, og informasjonsbehovet stort. Tjenestepensjon sies ofte å være det minst synlige, men mest kostbare ansattgodet utover lønn. Nye pensjonsregler krever nye løsninger. Eldrebølgen gir utfordringer. Bedriftens seniorpolitikk må kanskje endres når ansatte må stå lenger i stillingen på grunn av pensjonenes levealdersjustering. Hvis bedriftens pensjonsordninger skal endres kreves grundige analyser og bistand under prosessen. Vår kompetanse gir oss en unik mulighet til å gi din bedrift god informasjon og rådgiving.

De siste årene har mange bedrifter som hadde ytelsesbaserte pensjonsordninger for sine ansatte valgt å gå over til innskuddsbaserte ordninger. Det være seg med eller uten lukking av ytelsesordningen for grupper av ansatte og med eller uten økonomiske kompensasjonsordninger. 

Vi har bred erfaring med slike prosesser. Som objektive fagpersoner er vi uten egeninteresse i valg av pensjonsordning og/eller pensjonsleverandør. Vi benyttes ofte som bindeledd mellom arbeidstakerorganisasjoner og virksomhetens ledelse. 

"Vi lytter, deler kunnskap og erfaring og skaper engasjement - Du får en ryddig og god prosess!


Vi gir fakta og synliggjør konsekvenser av aktuelle alternativer for både virksomheten og de ansatte. Foruten tverrfaglig kompetanse er vi kjent for vår evne til å fremstille komplisert fagstoff på en engasjerende, enkel og oversiktlig måte. I tillegg har Gabler Steenberg & Plahte et av Norges fremste kompetansemiljø knyttet til beregninger og analyser av pensjon og forpliktelser. 

Tidligere virkemidler og seniorpolicy passer nødvendigvis ikke med dagens regelverk. Nå kreves ny tankegang der stikkord som fleksibilitet, informasjon og tilbakemelding er helt avgjørende for å komme i mål med endring av en pensjonsordning.

portrett apl

Alexandra Plahte
Seniorrådgiver og Leder Pensjon, Gabler Steenberg & Plahte AS
+47 907 59 952 - Send en e-post til GSP 

Pensjonssystemene er i stadig endring. For at bedriftens pensjonsordning skal fungere som et viktig sosialgode, må HR-medarbeidere og ledere være oppdatert både på egne ordninger og på pensjonssystemet generelt. Våre dyktige foredragsholdere leverer foredrag, opplæring og kurs med høy nytteverdi. 

Informasjon og opplæring forbedrer endringsprosesser, og gjør det enklere å ta gode valg. Finansavdelingen trenger informasjon om konsekvenser ved endret regelverk for pensjon og hva dette betyr kostnadsmessig. Styrer i pensjonskasser må ha god kompetanse på pensjonsregler og myndighetskrav. De ansatte har etter pensjonsreformen stort behov for informasjon for å ta beslutninger om når de skal ta ut pensjon og slutte å arbeide.

Vi tilbyr en rekke standardiserte kurs, men i de fleste tilfeller vil skreddersøm til virksomhetens situasjon være den beste løsning. Ønsker du å vite mer, kontakt oss på e-post.

Seniorkurs
 • Folketrygd, bedriftens pensjonsordninger, pensjonsreform, AFP
 • Arv og skifte
 • Hvordan forvalte sparepengene
 • Det gode liv
Pensjonskurs
 • Hvordan forvalte innskuddspensjon
 • Folketrygd, bedriftens pensjonsordninger, pensjonsreformen, AFP
Styreseminar
 • Hvordan gjøre en best mulig jobb som styremedlem i pensjonskassen
Pensjonskurs for HR-medarbeidere
 • Folketrygd, bedriftens pensjonsordninger, pensjonsreform, AFP
 • Pensjon som ansattgode
 • Administrasjon av pensjon i lønnssystemer osv.
Ulike pensjonsordninger
 • Konsekvensen for bedriften
 • Ytelse/innskudd/hybrid
 • Hva er riktig pensjonsnivå i bedriften

Seniorpolicy
Seniorpolicy sett i lys av ny folketrygd, ny AFP samt endringer i Arbeidsmiljøloven.

Pensjonsreformen og AFP
Pensjonsreformen og AFP, muligheter, utfordringer og konsekvenser for arbeidstaker og arbeidsgiver i privat og offentlig sektor.

Virkemidler ved omstilling
Aktuelle virkemidler relatert til omstilling sett i lys av nytt regelverk, nye muligheter og utfordringer. Vi arrangerer informasjonsmøter for ansatte med fokus på økonomiske konsekvenser av de aktuelle virkemidlene.

Endring og etablering av pensjonsordning

Kurs som gir økt kompetanse og forståelse for fagområdet pensjon og dermed nødvendig bakgrunn for å kunne vurdere / velge riktig alternativ.


" Å endre pensjonsordning i en virksomhet kan være en krevende prosess. Steenberg & Plahte bisto oss i denne prosessen, og møtte vårt partssammensatte utvalg med faglig styrke og stor innsikt - godt blandet med entusiasme og energi. Dette hadde avgjørende betydning for at vi kom i mål. 

nina ref port 

Norsk institutt for naturforskning (NINA) er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.


" Gabler Steenberg & Plahte har med sin kompetanse, pedagogiske vinkling og engasjement vært sterkt medvirkende til at Akershus Energi har fått tilstrekkelig grunnlag for å beslutte ny pensjonsordning/-produkt for våre ansatte. Gabler Steenberg & Plahte er profesjonelle, pålitelige og positive å samarbeide med.

akers port 

Akershus Energi har produsert vannkraft siden 1922 og fjernvarme siden 2005. Konsernet er i sin helhet eid av Akershus fylkeskommune, og skal være en regional utviklingsaktør på energi og miljø.


" Statskog etablerte ny pensjonsordning fra 2014, og bidraget fra Steenberg & Plahte som uavhengige rådgivere har vært avgjørende og helt sentralt for at Statskog kom i mål med å etablere enighet med de ansatte om å avvikle ytelsesordningen og etablere ny innskuddsordning.

stats port 

Som forvalter av en femtedel av Norge, skal Statskog SF sikre fellesskapets verdier for framtida. Det ligger i vår natur. Statskog er landets største grunneier. Statens grunn utgjør 59.000 km2, det vil si 1/5 av fastlands-Norge

Gabler Steenberg & Plahte består av et omfattende team med dyktige rådgivere, som alle har ulik spesialkompetanse. 

Bak hver ansvarlig rådgiver finnes det et ressursteam. Vi et 20-talls personer som i tillegg til bred fagkunnskap, bidrar til prosjektstyring, kommunikasjon, beregninger, analyser og kvalitetssikring av data. 

Basert på hvilken type oppdrag og utfordringer som følger oppdraget, vil vi skreddersy både løsningsforslag og sette sammen et riktig kompetanseteam som sikrer både en god prosess og måloppnåelse.

Ønsker du mer informasjon og komme i kontakt med oss, vennligst send oss en e-post eller ring oss på vårt felles tlf.nr. 94 80 20 00.

 

Våre fremste Ansvarlige rådgivere er:

I vårt kompetanseteam vil du også kunne møte: