Gabler Insurance Brokers AS er en kompetansebedrift innen forsikringsmegling, risikostyring og rådgivning. Vi analyserer kundens risiko, og denne analysen bruker vi til å definere kundens forsikringsbehov.

Vi har et sterkt fokus på compliance. Alt vi gjør er transparent, og alle våre handlinger kan spores og dokumenteres.

Gabler Insurance Brokers tilbyr den ypperste kompetanse innen forsikrings- og pensjonsrådgivning i Norge. Vår erfaring og kompetanse gjør at vi kan gi kundene våre kvalifiserte råd rundt alle forsikrings- og pensjonsutfordringer. Samtidig skal vi være så dyktige at selv de mest kompliserte forhold skal kunne forklares på en enkel og tydelig måte.

Som bindeledd mellom leverandør og kunde, tilfører vi kundene mer enn de kan få direkte fra leverandøren. Vi gjør kundene våre gode, ved å alltid være i forkant, alltid være tilgjengelig og alltid dele vår kompetanse.

" Vi gjør kundene våre gode ved å alltid være i forkant, alltid være tilgjengelig og alltid dele vår kompetanse.


Gabler har gjennom de siste 10 årene analysert leverandørene av innskuddspensjon. Analysen, som er markedets mest omfattende, publiseres to ganger i året, og vektlegger forventet risikojustert avkastning hos de ulike leverandørene. Ved valg og oppfølgning av innskuddspensjonsleverandør, legger vi stor vekt på denne analysen.

Vi forhandler med forsikrings- og pensjonsleverandørene og bistår i den daglige drift og ved eventuelle skadesaker. Vi er på kundens side og representerer kunden i alle forsikrings- og pensjonssaker.

Geir Otto Skjervheim
Adm. dir., Gabler Insurance Brokers AS
+47 992 96 211  -  Send meg en e-post  -  LinkedIn

Rådgivning er forsikringsmeglerens viktigste oppgave. Vi stiller vår kunnskap og erfaring til kundens disposisjon for å sikre gode forsikringsløsninger.

En meglers rolle

Analysefasen med våre kunder står sentralt når vi skal sette sammen et optimalt forsikringsprogram for våre kunder.

For å danne et bilde av hvilke behov din bedrift har går vi gjennom:

 • Eksisterende forsikringer 
 • Skadehistorikken 
 • Egenandeler og premiebeløp

"Analysefasen står sentralt når vi skal sette sammen et optimalt forsikringsprogram. 


Videre vil en risikoanalyse være med på å belyse hvor utfordringene i bedriften ligger. På denne måten får vi oversikt over total risiko – både de som kan forsikres, og de som ikke kan det.

Forsikringsprogram

Vi anbudsutsetter hele forsikringsprogrammet, for å oppnå best mulig pris, vilkår og dekninger. Vi anbefaler å kjøre anbud på jevnlig basis, for å sikre konkurransedyktige betingelser.

Vår rolle ved anbud er:

 • Utarbeide all dokumentasjon
 • Gi råd om valg av markeder
 • Håndtere det formelle rundt utlysningen, og ha all kontakt med leverandørene
 • Foreta en grundig analyse og evaluering av mottatte tilbud
 • Forhandle med de prefererte leverandørene
 • Plassere forsikringene og revidere dokumentasjon fra leverandør

Vår erfaring og kompetanse gjør at vi kan gi kundene våre kvalifiserte råd vedrørende alle forsikringsutfordringer de måtte ha.

Vi gjør forsikringer enkelt for våre kunder.

Et pensjonssystem i stadig endring, krever god rådgivning. Gabler har kunnskap om hva endringene betyr for din virksomhet.

Pensjon i endring

Det finnes mange ulike pensjonsmodeller i Norge. Mange bedrifter har flere pensjonsordninger, både innskuddsordninger og ytelsesordninger, samt tilleggsordninger for utvalgte ansatte. Vi er nå inne i en pensjonsreform, der både folketrygd og kollektive pensjonsordninger er i endring. Dette gjør at alle bedrifter må tilpasse sine pensjonsavtaler etter det nye regelverket.

Gabler har erfaring med endringsprosesser, og har bistått mange store aktører med omarbeidelse av deres pensjonsavtaler. Omstillingene kan føre til en usikkerhet for de ansatte, derfor fokuserer vi alltid på grundig kommunikasjon til ansatte både før og etter en omstilling. Vi bistår med å forankre pensjonsløsninger hos styre, ledelse og ansatte.

Overgang fra ytelsespensjon til ny pensjonsordning

De siste årene har ytelsespensjonskostnadene økt vesentlig, som følge av lave renter, økt forventet levetid hos livselskapene og tilpasning til nye solvensregler.

" Ved å bistå med å forankre pensjonsløsninger hos styre, ledelse og ansatte, bidrar vi til økt forståelse og trygghet på løsningene.


Samtidig ser man at forpliktelsene øker, noe som gjør at flere og flere bedrifter velger å se på hva som kan være alternativ til dagens ytelsespensjoner.

Vi lager et fullstendig beslutningsgrunnlag for bedriften, der vi ser detaljert på alle konsekvenser for bedrift og hver enkelt ansatt. Vi er uavhengige rådgivere og lager analyser for både arbeidstaker- og arbeidsgiversiden.

Pensjonsberegninger

Beregning av pensjonsforpliktelser kan gjøres på flere måter, og vi bistår våre kunder med å få mest mulig korrekt beregning av forpliktelsene. Vi har en faglig tilnærming til hvilke forutsetninger man bør bruke, og vi tør å mene noe om standard forutsetninger.

Våre aktuarer leverer beregninger av pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser etter både norske og internasjonale regnskapsstandarder. Vi beregner også økonomiske konsekvenser ved endringer i pensjonsordningene.

I forbindelse med due diligence-prosesser, fusjoner og fisjoner, bidrar vi med konsekvensanalyser for regnskapet. Gabler har unike modeller som benyttes kun av oss.

Lars Ljones 
Senior megler Liv og Pensjon, Gabler Insurance Brokers AS 
+47 945 31 090  -  Send meg en e-post  -  LinkedIn

Et godt personforsikringsprogram inneholder mer enn obligatoriske dekninger, og gode personalforsikringer er et viktig ansattgode. Gabler bistår med å optimalisere deres personforsikringer, og synliggjøre dette ansattgodet for deres ansatte.

Betydningen av et godt personforsikringsprogram

I dag er det naturlig at personforsikringsprogrammet inneholder en blanding av lovpålagte og avtalte dekninger. Mye reguleres av tariffavtaler og forhandlinger mellom arbeidsgivere og arbeidstakere.

Vi bidrar til at våre kunder ikke bare har alle lovpålagte dekninger til de beste betingelser, men følger også nøye med i samspillet mellom arbeidsgivere og arbeidstakere og sørger for å fremskaffe de produktene og løsningene som kreves.

Gabler nyter stor tillit både fra arbeidsgiver- og arbeidstakersiden for vårt engasjement på dette området.

"Gode personalforsikringer er verdifulle elementer i avtaleverket som regulerer forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.


Skadeovervåking

I Gabler legger vi stor vekt på å fortløpende kvalitetssikre at forsikringsgiver opererer med et korrekt skadebilde. Dette arbeidet medfører ofte en gjennomgang av de enkelte skadesakene. En grundig gjennomgang er ikke minst viktig for å forsikre våre kunder om at betingelsene er riktige.

Assistanse ved personskader

Skadebehandling og utbetaling av erstatning finner sted fra forsikringsselskapene. Gabler kan kvalitetssikre denne prosessen slik at våre kunder får raskt og riktig oppgjør i henhold til forsikringsvilkårene. Vi opplever at denne rollen i samarbeidet er av stor betydning for våre kunder – spesielt i forbindelse med personskader, der vi ikke bare gir råd til arbeidsgiver, men også til skadelidte og pårørende.

Christian Theodorsen
Senior megler / Partner, Gabler Insurance Brokers AS 
+47 900 86 196  -  Send meg en e-post  -  LinkedIn

Næringslivets behov for å identifisere og kalkulere risiko står helt sentralt i vårt arbeide med risikostyring. Rådgivning knyttet til risikostyring er blant våre aller viktigste oppgaver.

Et forståelig risikobilde

Gabler legger grunnlaget for at forretningsdrift og teknologi kombineres til et forståelig risikobilde, til hjelp for våre kunder. Tjenestene vi tilbyr omfatter implementering av risikostyringsprosesser, risikokartlegging og -analyser, kvantifisering av risiko, rådgivning innenfor risikofinansiering og alternative risikooverføringsløsninger.

Spesielle behov

Ikke alle ønsker at vi skal gjøre en fullstendig gjennomgang av risikoforholdene i bedriften. Ofte kan en virksomhet ha behov for evaluering og råd i forbindelse med enkeltelementer i sin risikostyring. Gabler har den nødvendige kompetanse og integritet. Vi tilbyr også uavhengige captive-studier, miljøundersøkelser, taksering og due diligence.

"Gjennom å identifisere og kalkulere risiko, får våre kunder råd om hvordan risikoen kan reduseres .


Risikostyring

Målet med risikostyring er at en virksomhet skal være bevisst sin risikoeksponering, og derved være i stand til å vurdere om risikoeksponeringen er rimelig i forhold til risikobærende evne. Vår metode hjelper bedriften i å visualisere dette på en forståelig måte og kan ta grep for å håndtere sin risikoeksponering.

Risikofinansiering

Vi hjelper våre kunder med design og struktur på løsninger for håndtering av egenrisiko og reassuranse.

Katastrofeplanlegging

I Gabler er vi opptatt av sikkerhet og sikringstiltak. Fysisk sikring, bedre kontrakter, solide kredittvurderinger og arbeidsmiljøtiltak er viktige elementer i arbeidet med risikostyring. Slike tiltak har også betydning for størrelsen på de forsikringspremiene bedriften skal betale.

Vi hjelper norske bedrifter å identifisere potensielle katastrofer, og gir råd om hvordan risikoen kan reduseres.

Geir Hopsdal
Senior megler, Gabler Insurance Brokers AS 
+47 406 49 821  -  Send meg en e-post  -  LinkedIn

Nytt regelverk medfører ofte behov for endrede forsikringsdekninger. Vår erfaring er at mange bedrifter har kostbare forsikringsordninger som blant annet – grunnet nytt regelverk – ikke lenger treffer som opprinnelig tiltenkt.

De fleste vi møter opplever pensjon og forsikring som komplisert og sammensatt. Det kan være fristende å «lukke øynene», betale fakturaene som kommer i håp om at både dekninger og pris er riktig. Dessverre ser vi at for mange har forsikringsdekninger som treffer dårlig og/eller er overpriset i forhold til hva dagens marked skulle tilsi. Vår erfaring er at mange – gjerne innenfor samme kostnadsramme – kan justere eller etablere nye dekninger som treffer behovet bedre enn dagens dekninger. Dette er vinn - vinn for ansatt og arbeidsgiver.

" Vi tilbyr 'helsesjekk' på selskapets personalforsikringer for å sikre at dere har de nødvendige dekningene etter dagens regelverk.


Få oversikt

Vi tilbyr en overordnet og uavhengig gjennomgang av deres personalforsikringer.

Dette må du gjøre

Send oss en oversikt over deres personaldekninger og dagens forsikringspremier – f.eks. dekningsmatrisen som mange forsikringsleverandører utarbeider til informasjon for ansatte om personaldekningene. (yrkesskade, fritidsulykke, gruppeliv, uførekapital/annen sykdom, helseforsikring, mm).

Dette får du

Vi utarbeider en oversikt der du kan se forbedringspotensialet med utgangspunkt i dekningsomfang og prisnivå.

per ivar3

Per Ivar Stræte 
Senior forsikringsmegler, Gabler Insurance Brokers AS
+47 971 17 915  -  Send meg en e-post  -  LinkedIn

Pensjonssystemene er i stadig endring. For at bedriftens pensjonsordning skal fungere som et viktig sosialgode, må HR-medarbeidere og ledere være oppdatert både på egne ordninger og på pensjonssystemet generelt. Våre dyktige foredragsholdere leverer foredrag, opplæring og kurs med høy nytteverdi. 

Informasjon og opplæring forbedrer endringsprosesser, og gjør det enklere å ta gode valg. Finansavdelingen trenger informasjon om konsekvenser ved endret regelverk for pensjon og hva dette betyr kostnadsmessig. Styrer i pensjonskasser må ha god kompetanse på pensjonsregler og myndighetskrav. De ansatte har etter pensjonsreformen stort behov for informasjon for å ta beslutninger om når de skal ta ut pensjon og slutte å arbeide.

Vi tilbyr en rekke standardiserte kurs, men i de fleste tilfeller vil skreddersøm til bedriftens situasjon være den beste løsning.

Seniorkurs
 • Folketrygd, bedriftens pensjonsordninger, pensjonsreform, AFP
 • Arv og skifte
 • Hvordan forvalte sparepengene
 • Det gode liv
Pensjonskurs
 • Hvordan forvalte innskuddspensjon
 • Folketrygd, bedriftens pensjonsordninger, pensjonsreformen, AFP
Styreseminar
 • Hvordan gjøre en best mulig jobb som styremedlem i pensjonskassen
Pensjonskurs for HR-medarbeidere
 • Folketrygd, bedriftens pensjonsordninger, pensjonsreform, AFP
 • Pensjon som ansattgode
 • Administrasjon av pensjon i lønnssystemer osv.
Ulike pensjonsordninger
 • Konsekvensen for bedriften
 • Ytelse/innskudd/hybrid
 • Hva er riktig pensjonsnivå i bedriften
Seniorpolicy

Seniorpolicy sett i lys av ny folketrygd, ny AFP samt endringer i Arbeidsmiljøloven.

Pensjonsreformen og AFP

Pensjonsreformen og AFP, muligheter, utfordringer og konsekvenser for arbeidstaker og arbeidsgiver i privat og offentlig sektor.

Virkemidler ved omstilling

Aktuelle virkemidler relatert til omstilling sett i lys av nytt regelverk, nye muligheter og utfordringer. Vi arrangerer informasjonsmøter for ansatte med fokus på økonomiske konsekvenser av de aktuelle virkemidlene.

Endring og etablering av pensjonsordning

Kurs som gir økt kompetanse og forståelse for fagområdet pensjon og dermed nødvendig bakgrunn for å kunne vurdere / velge riktig alternativ.


" Vi benyttet Gabler som pensjonsrådgiver for å heve kompetansen om pensjon på både arbeidsgiver- og arbeidstakersiden. Gabler gjorde en analyse av vår ytelsesbaserte pensjonsordning og av hvilke konsekvenser en overgang til innskuddspensjon kan få for arbeidstakerne og for bedriften. Rådgiverne fra Gabler imponerte oss med sin solide fagkunnskap, sin pedagogiske fremstillingsevne og sin troverdighet som partsnøytral rådgiver.

sib visittkort 

Studentsamskipnaden i Bergen (SiB) driver studentvelferd for omlag 30.000 studenter i Bergen. Velferdstilbudene gjennom SiB er omfattende og dekker kafèdrift, boligutleie, treningstilbud, barnehagetilbud og et bredt helsetilbud. SiB er også en omfattende eiendomsaktør i Bergen. SiB har over 300 ansatte og en samlet omsetning på mer enn 450 millioner.

Gabler Insurance Brokers AS er partner i UNiBA Partners Broker Network. UNiBA er ett av verdens største uavhengige leverandører av risikostyrings- og forsikringsmeglings tjenester med over 70 uavhengige meglere over hele verden. Nettverket består av nøye utvalgte partnere som ikke bare leverer lokal kunnskap, omdømme og ferdigheter, men også tjenester av høy kvalitet og klokketro på verdien av langsiktige relasjoner.

Nettverket ble etablert for mer enn 25 år siden. Fra den spede begynnelsen i 1987 har det utviklet seg fra en liten gruppe unge meglere som var bekymret for kunden sin utenlands eksponeringer til å bli en global plattform som hjelper sine kunder i over 120 land over hele verden. UNiBA Partners er bygget på gammeldagse verdier av engasjement, integritet og tillit. UNiBA’s verdier danner grunnlaget for nettverkets interne standarder og beste praksis som alle parter er pålagt å følge.

Gabler Insurance Brokers AS er en stolt representant for UNiBA i Norge og mener at vår deltakelse bygger opp rundt våre målsetninger om å levere innovative og skreddersydde løsninger for våre kunder.

For mer informasjon se Unibas hjemmesider.

UNiBA 500x169

Geir Otto Skjervheim
Adm. dir., Gabler Insurance Brokers AS
+47 992 96 211  -  Send meg en e-post  -  LinkedIn

Lars Ljones 
Senior megler Liv og Pensjon, Gabler Insurance Brokers AS 
+47 945 31 090  -  Send meg en e-post  -  LinkedIn